MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc              1.Lap
 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak) 

SzkĄtett lista el”lapja

2008.08.07- n 13:20:43-kor k‚szĄtett szűkĄt‚s szempontjai

T”rzssz m 344102 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 2.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Alapilletm‚nyek 149239 150442 59488 2. Illetm‚nykieg‚szĄt‚sek 13426 13426 4548 3. Nyelvp˘tl‚k 485 485 356 4. Egy‚b k”telez‹ illetm‚nyp˘tl‚kok 776 776 1128 5. Egy‚b felt‚telt‹l fgg‹ p˘tl‚kok ‚s juttat sok 1025 1025 260 6. Egy‚b juttat s 0 0 0 7. Telj.munkaid‹.fogl.rendszeres szem.jut.”ssz.(01+...+06) 164951 166154 65780 8. R‚szmunkaid‹ben fogl.rendszeres szem‚lyi juttat sa 0 735 5019 9. Rendszeres szem‚lyi juttat sok (07+08) 164951 166889 70799 10. Jutalom (normatĄv) 588 588 712 11. Jutalom (teljesĄtm‚nyhez k”t”tt) 0 0 0 12. K‚szenl‚ti,gyeleti,helyettesĄt‚si dĄj, tŁl˘ra, tŁlszolg lat 1100 1100 154 13. Egy‚b munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok 0 0 93 14. Telj.munkaid”.fogl.munkav‚gz.kapcs.jut.”ssz.(10+...+13) 1688 1688 959 15. R‚szmunkaid‹ben fogl.munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sai 0 0 0 16. Munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok (14+15) 1688 1688 959 17. Keresetkieg‚szĄt‚s fedezete 0 0 0 18. V‚gkiel‚gĄt‚s 0 0 0 19. Jubileumi jutalom 5169 5169 4768 20. NapidĄj 113 113 0 21. BiztosĄt si dĄjak 0 0 0 22. Egy‚b saj tos juttat sok 530 530 799 23. Teljes munkaid‹ben fogl. saj tos juttat sai (18+...+22) 5812 5812 5567 24. R‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak saj tos juttat sai 0 0 43 25. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai (23+24) 5812 5812 5610 26. Ruh zati k”lts‚gt‚rĄt‚s, hozz j rul s 3382 3382 3548 27. šdl‚si hozz j rul s 0 0 0 28. K”zleked‚si k”lts‚gt‚rĄt‚s 670 670 119 29. tkez‚si hozz j rul s 3744 3744 1324 30. Egy‚b k”lts‚gt‚rĄt‚s ‚s hozz j rul s 506 506 0 31. Telj.munkaid‹.fogl.szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r. (26+...+30) 8302 8302 4991 32. R‚szmunkaid‹ben fogl.szem‚lyhez kapcsol˘d˘ k”lts‚gt‚rĄt‚sei 0 0 0 33. Szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r.,hozz j rul sok ”ssz. (31+32) 8302 8302 4991 34. T.munkaid‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 0 0 0 35. R‚sz.id‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 0 0 0 36. Szoci lis jellegű juttat sok (34+35) 0 0 0 37. Telj.munkaid‹ben.fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 38. R‚szmunkaid‹ben fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 39. Kl”nf‚le nem rendszeres juttat sok ”sszesen (37+38) 0 0 0 40. Teljes munkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 15802 15802 11517 41. R‚szmunkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 0 0 43 42. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok (17+40+41) 15802 15802 11560 43. ľllom nyba nem tartoz˘k juttat sai 23121 24415 9720 44. Tartal‚kos  llom nyŁak juttat sai 0 0 0 45. Katonai ‚s rendv‚delmi tanint‚zeti hallgat˘k juttat sai 0 0 0 46. Egy‚b saj tos juttat sok 0 0 0 47. Fegyveres er‹k,test.,rendv. ll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Kls‹ szem‚lyi juttat sok (43+47) 23121 24415 9720 49. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (09+42+48) 203874 207106 92079 50. T rsadalombiztosĄt si j rul‚k 56542 57479 25237 51. Korkedvezm‚ny-biztosĄt si j rul‚k 0 0 0 52. Munkaad˘i j rul‚k 5850 5898 2386 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 3.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 2794 2830 1031 54. T pp‚nz hozz j rul s 100 100 46 55. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 56. Munkaad˘kat terhel‹ egy‚b j rul‚kok 420 2637 1745 57. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok (50+...+56) 65706 68944 30445 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 4.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. lelmiszer beszerz‚s 0 0 0 2. Gy˘gyszerbeszerz‚s 35 35 8 3. Vegyszerbeszerz‚s 0 0 0 4. Irodaszer, nyomtatv ny beszerz‚se 2800 2902 1535 5. K”nyv beszerz‚se 200 200 94 6. Foly˘irat beszerz‚se 800 800 720 7. Egy‚b inform ci˘hordoz˘ beszerz‚se 100 100 0 8. Tzel‹anyagok beszerz‚se 10 10 0 9. Hajt˘- ‚s ken‹anyag beszerz‚se 2900 2931 1544 10. Szakmai anyagok beszerz‚se 0 0 0 11. Kis‚rt‚kű t rgyi eszk”z, szellemi term‚kek beszerz‚se 1073 1073 543 12. Munkaruha, v‚d‹ruha, formaruha, egyenruha 120 120 0 13. Egy‚b anyagbeszerz‚s 7536 8804 1952 14. K‚szletbeszerz‚s (01+...+13) 15574 16975 6396 15. Nem adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 1706 1709 1062 16. Adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 490 490 143 17. Egy‚b kommunik ci˘s szolg ltat sok 250 250 133 18. Kommunik ci˘s szolg ltat sok (15+16+17) 2446 2449 1338 19. V s rolt ‚lelmez‚s 70 113 43 20. B‚rleti ‚s lĄzing dĄjak 9484 9513 5085 21. ebb‹l:PPP konstrukci˘hoz kapcs. szolg ltat si dĄj fizet‚s 0 0 0 22. kp-i ktvg.-k kincst ri ingatlanhoz kapcs. b‚rleti dĄja 0 0 0 23. Sz llĄt si szolg ltat s 300 300 2 24. G zenergia-szolg ltat s dĄja 7730 8230 4748 25. Villamosenergia-szolg ltat s dĄja 21754 22831 6297 26. T vh‹- ‚s melegvĄz-szolg ltat s dĄja 0 0 0 27. VĄz- ‚s csatornadĄjak 995 995 398 28. Karbantart si, kisjavĄt si szolg ltat sok kiad sai 4781 4781 553 29. Egy‚b zemeltet‚si, fenntart si szolg ltat si kiad sok 26887 26963 5274 30. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok  h-n bellre 400 400 180 31. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok  h-n kĄvlre 432 432 4 32. P‚nzgyi szolg ltat sok kiad sai 0 0 1 33. Szolg ltat si kiad sok (19+20+23+...+32) 72833 74558 22585 34. V s rolt k”zszolg ltat sok 0 0 950 35. V s rolt term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 15504 16234 5957 36. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA befizet‚se 2100 2100 2996 37. rt.t rgyi eszk”z.,immat.javak ľFA befiz.(05.űrlap n‚lkl) 3812 3812 2874 38. ľltal nos forgalmi ad˘ ”sszesen (35+...+37) 21416 22146 11827 39. Belf”ldi kikldet‚s 320 320 56 40. Klf”ldi kikldet‚s 200 200 0 41. Reprezent ci˘ 550 550 133 42. Rekl m ‚s propaganda kiad sok 400 470 253 43. Kikldet‚s, reprezent ci˘, rekl mkiad sok (39+...+42) 1470 1540 442 44. Szellemi tev‚kenys‚g v‚gz‚s‚re kifizet‚s 4550 4550 1845 45. Egy‚b dologi kiad sok 4246 4246 1869 46. Dologi kiad sok (14+18+33+34+38+43+...+45) 122535 126464 47252 47. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se (felgyeleti n‚lkl) 0 0 447 48. V llalkoz si tev‚kenys‚g eredm‚nye ut ni befizet‚s 0 0 0 49. Felgyeleti szerv jav ra teljesĄtett egy‚b befizet‚s 0 0 0 50. Eredeti el‹ir nyzatot meghalad˘ bev‚tel ut ni befizet‚s 0 0 0 51. Bev‚telek meghat rozott k”re ut ni befizet‚s 0 0 0 52. Befektetett eszk”z”kkel kapcsolatos befizet‚si k”telezetts‚g 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 5.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Egy‚b befizet‚si k”telezetts‚g 6056 6056 226 54. Kl”nf‚le k”lts‚gvet‚si befizet‚sek (47+...+53) 6056 6056 673 55. Munk ltat˘  ltal fizetett szem‚lyi j”vedelemad˘ 60 60 103 56. Nemzetk”zi tags gi dĄjak 0 0 0 57. Ad˘k, dĄjak, egy‚b befizet‚sek 4367 4617 5138 58. Ad˘k, dĄjak, befizet‚sek (55+...+57) 4427 4677 5241 59. Kamatkiad sok  llamh ztart son kĄvlre 27577 27577 8047 60. Kamatkiad sok  llamh ztart son bellre 0 0 0 61. Kamatkiad sok (59+60) 27577 27577 8047 62. Realiz lt  rfolyamvesztes‚gek 0 0 0 63. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 64. Egy‚b foly˘ kiad sok (54+58+61+...+63) 38060 38310 13961 65. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok (46+64) 160595 164774 61213 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 6.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

04 T mogat s, t mogat s‚rt‚kű kiad s, v‚gleges p‚nzeszk”z tad s, egy‚b t mogat s ‚s az ell tottak p‚nzbeli juttat sainak el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Felgy. al  tart. ktgv-i szervnek műk”d‚si t mogat s 647594 649858 312412 2. Felgy. al  tart. ktgv-i szervnek felhalmoz si t mogat s 0 0 0 3. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen (01+02) 647594 649858 312412 4. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 0 0 0 5. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 1600 1600 642 6. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad. t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 19000 19000 9660 7. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s elkl”nĄtett  llami p‚nzalapnak 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű m. kiad. helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 710 710 485 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 11. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifizet‚s  h-n bellre 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (04+...+11) 21310 21310 10787 13. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű felhalm.-i kiad fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 15. T mogat. felhalm. kiad s t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 0 0 0 16. T mogat. felhalm. kiad s elkl”nĄtett  llami p‚nzalapnak 0 0 0 17. T mogat. felhalm. kiad s helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 0 0 0 18. T mogat. felhalm. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 19. T mogat. felhalm. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s ”sszesen (13+...+19) 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (12+20) 21310 21310 10787 22. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 0 23. ľh-n belli t mogat sok ‚s t m. jell.kiad.”ssz. (03+21+22) 668904 671168 323199 24. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  llamh ztart son kĄvlre 17740 17747 9884 25. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifizet‚s  h-n kĄvlre 0 0 0 26. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  llamh ztart son kĄvlre 12727 15136 19510 27. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s ”sszes.(24+25+26) 30467 32883 29394 28. Csal di t mogat sok 0 0 0 29. K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l foly˘sĄtott egy‚b ell t sok 0 0 0 30. ™nkorm nyzatok  ltal foly˘sĄtott ell t sok 22325 76369 60029 31. P‚nzbeli k rt‚rĄt‚s, egy‚b p‚nzbeli juttat sok 0 4963 4910 32. T rsadalom-, szocpol. ‚s egy‚b juttat s, t m. (28+...+31) 22325 81332 64939 33. ľllami gondoz sban l‚v‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 34. K”z‚pfokŁ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 35. Fels‹fokŁ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 36. Feln‹ttoktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 37. Ell tottak egy‚b p‚nzbeli juttat sa 0 0 0 38. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai (33+...+37) 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 7.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

05 Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Ingatlanok felŁjĄt sa 2412 4617 540 2. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek felŁjĄt sa 1030 1030 2893 3. J rművek felŁjĄt sa 0 0 0 4. Teny‚sz llatok felŁjĄt sa 0 0 0 5. FelŁjĄt s el‹zetesen felsz mĄtott  ltal nos forgalmi ad˘ja 688 688 687 6. FelŁjĄt s ”sszesen (01+...+05) 4130 6335 4120 7. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 463 8. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld kiv‚tel‚vel) 120420 138421 126696 9. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 10. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 2898 10136 19113 11. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 12. Teny‚sz llatok v s rl sa 0 0 0 13. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok (07+...+12) 123318 148557 146272 14. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 15. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld n‚lkl) 0 0 0 16. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 17. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 18. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 19. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s v llalkoz soknak 0 0 0 20. Felhalm. c‚lŁ egy‚b p‚nzeszk”z tad s  llamh zt. kĄvlre 0 0 0 21. K”zponti beruh z si kiad sok (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 23. Lak st mogat s (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 25. Lak s‚pĄt‚s (=24) 0 0 0 26. ľllami k‚szletek, tartal‚kok felhalmoz si kiad sai 0 0 0 27. Int‚zm‚nyi beruh z sok  ltal nos forgalmi ad˘ja 24664 24664 29111 28. K”zponti beruh z si kiad sok  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 29. Lak s‚pĄt‚s  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 30. ľllami k‚szletek, tartal‚kok  ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 31. Beruh z sokhoz kapcsol˘d˘  ltal nos forgalmi ad˘ befizet‚s 0 0 0 32. Beruh z sok  ltal nos forgalmi ad˘ja (27+...+31) 24664 24664 29111 33. Felhalmoz si kiad sok ”sszesen (13+21+23+25+26+32) 147982 173221 175383 34. R‚szv‚nyek ‚s r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 35. K rp˘tl si jegyek v s rl sa 0 0 0 36. ľllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 37. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 38. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befekt.”ssz.(33+38) 147982 173221 175383 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 8.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa k”zp.k”ltsgv. szervnek 0 0 0 2. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa helyi ”nk.-i szervnek 0 0 0 3. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. 0 0 0 4. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa orsz.kisebbs‚gi ”nk.-nak 0 0 0 5. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa fejezeten(”nkorm.) bell 0 0 0 6. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa tb.alapoknak ‚s kezel‹i.k 0 0 0 7. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa elkl”nĄtett  ll.p‚nzal. 0 0 0 8. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-on bellre (01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa k”zp.ktgv. szervnek 0 0 0 10. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa helyi ”nk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa t”bbc‚lŁ kist‚rs. t 0 0 0 12. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa orsz.kisebbs‚gi ”nk.k 0 0 0 13. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa fejezeten(”nk) bell 0 0 0 14. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa tb.alapoknak.‚s kez. 0 0 0 15. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa elkl.  ll.p‚nzal. 0 0 0 16. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. h-on bellre(09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-on bellre (08+16) 0 0 0 18. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa  llami nem p‚nz. v ll. 0 0 0 19. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 20. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.t m.k”lcs. egy‚b v ll. (20+21) 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs. nyŁjt. ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ 21.s.nem tart. t m.k”lcs. nyŁjt.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. egy‚b v ll-nak (22+...+24) 0 0 0 26. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 27. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa klf”ldre 0 0 0 29. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt  h-n kĄvlre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa  ll. nem p‚nzgyi v ll. 0 0 0 31. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 0 32. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v. 0 0 0 33. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 34. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs egy‚b v ll. (32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚lŁ 32.s.nem tart.t m.i k”lcs. nyŁjt. ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 36. Felh.c‚lŁ 33.s.nem tart.t m.k”lcs. nyŁjt. nem ”nk.t”bbs.t. 0 0 0 37. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. egy‚b v ll-nak (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.c‚lŁ ideigl. t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 39. Egy‚b felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 40. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa klf”ldre 0 0 0 42. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. nyŁjt.  h-n kĄvlre(30+31+37+..+41) 0 0 0 43. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-on kĄvlre (29+42) 0 0 0 44. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zp.ktv.szervnek 0 0 0 45. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk. ktv.szervnek 0 0 0 46. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 47. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz. kisebbs‚gi ”nk.-k 0 0 0 48. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezeten (”nkorm.) bell 0 0 0 49. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb.alap ‚s kezel‹inek 0 0 0 50. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 51. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se  h-on bellre (44+...+50) 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zponti ktv.szervnek 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 9.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk. ktv.szervnek 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz.kisebbs‚gi ”nk.-nak 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb.alap ‚s kezel‹inek 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se  h-on bellre(52+.+58) 0 0 0 60. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se  h-on bellre (51+59) 0 0 0 61. T mogat si c‚lŁ k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se (17+43+60) 0 0 0 62. Tervezett maradv ny, eredm‚ny 0 0 0 63. C‚ltartal‚kok 139 139 0 64. Fejezeti egyensŁlyi tartal‚k 0 0 0 65. Kock zati tartal‚k 0 0 0 66. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 0 0 0 67. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok (62+...+66) 139 139 0 68. HosszŁ lej ratŁ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 10363 10363 5182 69. HosszŁ lej ratŁ hitelek visszafiz. egy‚b belf. hitelez‹nek 0 0 0 70. R”vid lej ratŁ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 0 71. Likvidit si c‚lŁ hitel visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 132903 72. R”vid lej ratŁ hitelek visszafiz. egy‚b belf. hitelez‹nek 0 0 0 73. Hitelt”rleszt‚s  h-on kĄvlre (68+...+72) 10363 10363 138085 74. Likvidit si c‚lŁ hitel visszafizet‚se kp..i k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 75. Műk.c‚lŁ hitel visszafizet‚se elkl.  llami p‚nzalapoknak 0 0 0 76. Hitelt”rleszt‚s  h-on bellre (74+75) 0 0 0 77. Belf”ldi hitelek t”rleszt‚se (73+76) 10363 10363 138085 78. R”vid lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 88185 79. R”vid lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 80. HosszŁ lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 81. Belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kiad sai (78+...+80) 0 0 88185 82. Belf”ldi finanszĄroz s kiad sai (77+81) 10363 10363 226270 83. Forgat si c‚lŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 84. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 85. Hitelt”rleszt‚s nemzetk”zi fejleszt‚si szervezeteknek 0 0 0 86. Hitelt”rleszt‚s m s korm nyoknak 0 0 0 87. Hitelt”rleszt‚s klf”ldi p‚nzint‚zeteknek 0 0 0 88. Hitelt”rleszt‚s egy‚b klf”ldi hitelez‹nek 0 0 0 89. Klf”ldi finanszĄroz s kiad sai (83+...+88) 0 0 0 90. FinanszĄroz si kiad s ”sszesen (82+89) 10363 10363 226270 91. K”zp. ktsg-i szervt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 92. Fejezeti kez. el‹Ąr. kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 93. T rsadalombizt. alapt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 94. Elkl.  ll. p‚nzalapt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 95. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szerv. kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 96. T”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 97. Orsz. kisebbs‚gi ”nkorm-t˘l kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 98. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s ”sszesen (91+...+97) 0 0 0 99. K”zp. ktsg-i szervt‹l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 100. Fejezeti kez. el‹Ąr. kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 101. T rsadalombizt. alapt˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 102. Elkl.  ll. p‚nzalapt˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 103. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szervt‹l t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 104. T”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i k. 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 10.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

105. Orsz. kisebbs‚gi ”nk.-t˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i k. 0 0 0 106. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si kiad s ”sszesen (99+...+105) 0 0 0 107. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”ssz.(98+106) 0 0 0 108. V llalkoz sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 109. H ztart sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 110. Non-profit szerv. kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 111. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 112. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s ”sszesen (108+...+111) 0 0 0 113. V llalkoz sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 114. H ztart sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 115. Non-profit szerv. kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 116. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 117. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si kiad s ”sszesen (113+..+116) 0 0 0 118. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad. c‚lŁ kiad s ”ssz.(112+117) 0 0 0 119. Fgg‹ kiad sok 0 0 -711 120. ľtfut˘ kiad sok 0 0 15056 121. KiegyenlĄt‹ kiad sok 0 0 0 122. Fgg‹,  tfut˘, kiegyenlĄt‹ kiad sok (119+...+121) 0 0 14345 123. ™sszesen (61+67+90+107+118+122) 10502 10502 240615 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 11.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

07 Műk”d‚si bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart. bef.

1. Igazgat si szolg ltat si dĄj 4400 4400 1947 0 2. Felgyeleti jellegű tev‚kenys‚g dĄja 0 0 0 0 3. BĄrs g bev‚tele 200 200 40 0 4. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel (01+02+03) 4600 4600 1987 0 5. ľru ‚s k‚szlet‚rt‚kesĄt‚s ellen‚rt‚ke 8400 8400 4362 0 6. Szolg ltat sok ellen‚rt‚ke 1850 7674 1047 0 7. Egy‚b saj tos bev‚tel 1812 1812 1630 0 8. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg ltat sok ‚rt‚ke 712 712 524 0 9. B‚rleti ‚s lĄzingdĄj bev‚telek 17030 17030 7308 0 10. Int‚zm‚nyi ell t si dĄjak 0 0 0 0 11. Alkalmazottak t‚rĄt‚se 133 133 33 0 12. K”tb‚r, egy‚b k rt‚rĄt‚s, b natp‚nz bev‚tele 100 100 0 0 13. Alkalmazott, hallgat˘, tanul˘ stb. k rt‚rĄt‚se 0 0 0 0 14. Egy‚b saj t bev‚tel (05+...+13) 30037 35861 14904 0 15. Műk”d‚si kiad sokhoz kapcsolod˘ ľFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 16. Felhalmoz si kiad sokhoz kapcsolodo ľFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 17. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 5059 5059 2126 0 18. rt‚kesĄtett t rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ľFA-ja 3812 3812 3532 0 19. ľFA-bev‚telek, - visszat‚rl‚sek (15+...+18) 8871 8871 5658 0 20. ľH-n kĄvlr‹l sz. bef.p‚nzgyi eszk”z”k kamata,  rfolyamny. 0 0 1814 0 21. Egy‚b  h-n kĄvlr‹l sz rmaz˘ kamat,  rfolyamnyeres‚g 1100 1100 559 0 22. Kamatbev‚telek  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 23. Hozam- ‚s kamatbev‚telek ”sszesen (20+21+22) 1100 1100 2373 0 24. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 25. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ  tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 0 29. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b˘l megt‚rl‚sek  h-n kĄv. 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l (24+...+29) 0 0 0 0 31. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek ”sszesen (04+14+19+23+30) 44608 50432 24922 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 12.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

08 Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 2. Ingatlanok ‚rt‚kesĄt‚se (term‹f”ld kiv‚tel‚vel) 4167 4167 9524 3. Term‹f”ld ‚rt‚kesĄt‚se 12000 12000 12000 4. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 5. J rművek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 6. Teny‚sz llatok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 7. Egy‚b felhalmoz si bev‚telek 0 0 0 8. ľllami k‚szletek, tartal‚kok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 9. T rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ‚rt‚kesit‚se(01+...+08) 16167 16167 21524 10. Osztal‚k- ‚s hozambev‚tel 0 0 0 11. ebb‹l:”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st˘l kapott osztal‚k 0 0 0 12. nem ”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st˘l kapott osztal‚k 0 0 0 13. Tart˘s t. befektet‚sek, r‚szv‚nyek,r‚szesed‚sek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 14. K rp˘tl si jegyek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 15. ľllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 18574 35200 0 16. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 17. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei (10+13+...+16) 18574 35200 0 18. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 29340 28411 28411 19. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z  tv‚tel h ztart sokt˘l 2300 2300 1698 20. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚t. non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 21. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 23. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄv. (18+...+22) 31640 30711 30109 24. Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek (09+17+23) 66381 82078 51633 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 13.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

09 T mogat sok, t mogat s‚rt‚kű bev‚telek, kieg‚szĄt‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s t mogat sa 0 0 0 2. Int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 3. Korm nyzati felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 4. Fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatok t mogat sa 0 0 0 5. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s (01+...+04) 0 0 0 6. ™nkorm nyzatok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 644077 737004 486107 7. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 1605 1605 8. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 4300 9263 7650 9. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 10006 10006 4895 10. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapb˘l 79472 50904 5228 11. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv. szerveit‹l 3681 3681 2529 12. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 0 1500 825 13. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚sek bev‚telek 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (07+...+14) 97459 76959 22732 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zp. ktsgv.-i szervt‹l 0 2409 2409 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 9923 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk.‚s ktsgv.i szerv-t‹l 0 1764 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 0 200 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 4373 12332 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚telek ”sszesen (15+23) 97459 81332 35064 25. El‹z‹ ‚vi k”zp. ktsgv.-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 8880 26. El‹z‹ ‚vi egy‚b. ktsgv.-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 28. Kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek (25+...+27) 0 0 8880 29. T mogat sok, t m.‚rt‚kű bev., kieg. ”sszesen (05+06+24+28) 741536 818336 530051 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 14.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zp.ktv.szervt‹l 0 0 0 2. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 3. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 4. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se orsz.kisebb. ”nk.-t˘l 0 0 0 5. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 6. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 7. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 8. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat.  h-on bellr‹l (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zp. ktv. szervt‹l 0 0 0 10. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 11. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 12. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 13. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezeten (”nk) bell 0 0 0 14. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 15. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 16. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat.  h-on bellr‹l (09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele  h-n bellr‹l (08+16) 0 0 0 18. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl.  llami nem p‚nz. v 0 0 0 19. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se p‚nzgyi v ll. 0 0 0 20. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. egy‚b v ll.-t˘l (20+21) 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t. v 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ 21.s.nem tart. t m.k”lcs. visszt.nem ”nk.t”bbs.t 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs visszt. egy‚b v ll-t˘l (22+...+24) 0 0 0 26. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h ztart sokt˘l 0 0 0 27. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat. non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 29. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszt.  h-n kĄvlr‹l(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl.  llami nem p‚nz. v ll. 0 0 0 31. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se p‚nzgyi v ll. 0 0 0 32. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt ”nk.t”bbs.tul. v 0 0 0 33. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt nem ”nk.t”bbs.t 0 0 0 34. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. visszt egy‚b v (32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚lŁ 32.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t.v 0 0 0 36. Felh.c‚lŁ 33.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. nem ”nk.t”bbs 0 0 0 37. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszat. egy‚b v ll-t˘l (34+...+36) 0 0 0 38. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h ztart sokt˘l 0 0 429 39. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat. non-profit szervek.-t‹l 0 0 0 40. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 41. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszt.  h-n kiv.r‹l(30+31+37+...+40) 790 790 429 42. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  h-n kĄvlr‹l (29+41) 790 790 429 43. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zponti ktv.szervt‹l 0 0 0 44. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 45. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 46. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 47. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 48. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 49. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 50. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nyb.  h-on bellr‹l (43+...+49) 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zp.ktv.szervt‹l 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 15.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk.t˘l 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nyb.  h-on bellr‹l (51+...+57) 0 0 0 59. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele  h-n bellr‹l (50+58) 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ig‚nyb. ”sszesen (17+42+59) 790 790 429 61. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny ig‚nybev‚tele 0 76 0 62. El‹z‹ ‚vi v llalkoz si eredm‚ny ig‚nybev‚tele 0 0 0 63. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 0 0 0 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek (61+...+63) 0 76 0 65. R”vid lej ratŁ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt˘l 132156 126626 0 66. Likvidit si c‚lŁ hitel felv‚tele p‚nzgyi v llalakoz st˘l 0 0 178021 67. R”vid lej ratŁ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb˘l 0 0 0 68. HosszŁ lej ratŁ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt˘l 0 0 0 69. HosszŁ lej ratŁ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb˘l 0 0 0 70. Hitelfelv‚tel  llamh ztart son kĄvlr‹l (65+...+69) 132156 126626 178021 71. Likvidit si c‚lŁ hitel felv‚tele k”zponti k”lts‚gvet‚st‹l 0 0 0 72. Hitelfelv‚tel m s alapt˘l 0 0 0 73. Hitelfelv‚tel  llamh ztart son bellr‹l (71+72) 0 0 0 74. Belf”ldi hitelek felv‚tele (70+73) 132156 126626 178021 75. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 8913 96543 76. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 77. Befektet‚si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 78. Belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei (75+...+77) 0 8913 96543 79. Belf”ldi hitelműveletek bev‚telei (74+78) 132156 135539 274564 80. Forgat si c‚lŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 81. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 82. Hitelfelv‚tel nemzetk”zi fejleszt‚si szervezetekt‹l 0 0 0 83. Hitelfelv‚tel korm nyokt˘l 0 0 0 84. Hitelfelv‚tel klf”ldi p‚nzint‚zett‹l 0 0 0 85. Hitelfelv‚tel egy‚b klf”ldi hitelez‹t‹l 0 0 0 86. Klf”ldi finanszĄroz s bev‚telei (80+...+85) 0 0 0 87. FinanszĄroz si bev‚telek ”sszesen (79+86) 132156 135539 274564 88. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 89. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 90. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. t rsadalombiztosĄt si alapt˘l 0 0 0 91. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. elkl”nĄtett  llami p‚nzalapt˘l 0 0 0 92. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 93. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 94. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt˘l 0 0 0 95. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (88+...+94) 0 0 0 96. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 0 0 97. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 98. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. t rsadalombiztosĄt si alapt˘l 0 0 0 99. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapb˘l 0 0 0 100. Tov bbad.c‚lŁ felhalm.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 101. Tov bbad. c‚lŁ felhalm.bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 102. Tov bbad. c‚lŁ felhalm.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatt˘l 0 0 0 103. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (96+...+102) 0 0 0 104. Tov bbad si c‚lŁ bev‚tel  h-n bellr‹l ”sszesen (95+103) 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 16.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

105. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 106. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 107. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 108. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 109. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (105+...+108) 0 0 0 110. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 111. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 112. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel non-profit szerv.t‹l 0 0 0 113. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 114. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel ”ssz. (110+...+113) 0 0 0 115. Tov bbad si c‚lŁ bev‚tel  h-n kĄvlr‹l ”sszesen (109+114) 0 0 0 116. Fgg‹ bev‚telek 0 0 -42036 117. ľtfut˘ bev‚telek 0 0 490 118. KiegyenlĄt‹ bev‚telek 0 0 0 119. Fgg‹,  tfut˘, kiegyenlĄt‹ bev‚telek (116+...+118) 0 0 -41546 120. ™sszesen (60+64+87+104+115+119) 132946 136405 233447 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 17.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

12 ™nkorm nyzatok  ltal foly˘sĄtott ell t sok r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Nem foglalkoztatott szem‚lyek rendszeres szoci lis seg‚lye 6000 37998 35235 2. Rendszeres szoci lis seg‚ly eg‚szs‚gk rosodott szem. r‚sz‚re 524 2785 2785 3. Rendszeres szoci lis seg‚ly keres‹ tev‚kenys‚g mellett 0 0 0 4. Rendszeres szoci lis seg‚ly t mogatott  ll skeres‹ r‚sz‚re 0 0 0 5. Id‹skorŁak j rad‚ka 197 1576 1495 6. Lak sfenntart si t mogat s (normatĄv) 1555 9337 8624 7. Ad˘ss gkezel‚si szolg.r‚szes.kif.lak sfenntart si t mogat s 0 0 0 8. Lak sfenntart si t mogat s (helyi meg llapĄt s) 0 0 0 9. Ad˘ss gcs”kkent‚si t mogat s 0 0 0 10. ľpol si dĄj (normatĄv) 1749 10985 7271 11. ľpol si dĄj (helyi meg llapĄt s) 0 0 0 12. ľtmeneti seg‚ly 2000 2000 630 13. Temet‚si seg‚ly 1400 1400 216 14. Rendszeres gyermekv‚delmi kedvezm‚nyben r‚szesl. t mogat sa 2500 2500 0 15. Kieg‚szĄt‹ gyermekv‚delmi t mogat s ‚s p˘tl‚ka 0 0 0 16. RendkĄvli gyermekv‚delmi t mogat s (helyi meg llapĄt s) 2400 2400 1487 17. Egy‚b, az ”nkorm nyzat rendelet‚ben meg llapĄtott juttat s 1000 1000 1490 18. R szorults gt˘l fgg.p‚nz.szoc,gyerm.v‚d.ell.”.(01+..+17) 19325 71981 59233

19. Term‚szetben nyŁjtott lak sfenntart si t mogat s 0 0 0

20. Term‚szetben nyŁjtott rendszeres szoci lis seg‚ly 0 0 0 21. Ad˘ss gkez.sz.ker.g z-v. ram fogy.m‚r‹ k‚szl‚k biztosĄt sa 0 0 0 22. ľtmeneti seg‚ly 0 0 0 23. Temet‚si seg‚ly 0 0 0 24. K”ztemet‚s 0 0 0 25. K”zgy˘gyell t s 0 0 0 26. R szorults gt˘l fgg‹ normatĄv kedvezm‚nyek 3000 2393 796 27. tkeztet‚s 0 1995 0 28. H zi segĄts‚gnyŁjt s 0 0 0 29. RendkĄvli gyermekv‚delmi t mogat s 0 0 0 30. Term‚szetben nyŁjtott szoc.ell t sok ”ssz.(19+...+29) 3000 4388 796

31. ™nk.  ltal foly. szoc., gyermv. ell t sok ”ssz. (18+30) 22325 76369 60029 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 18.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

16 Helyi ”nkorm nyzatok saj tos bev‚teleinek r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart-ok bef.

1. Illet‚kek 0 0 0 0 2. pĄtm‚nyad˘ 18000 18000 10461 6109 3. Telekad˘ 0 0 0 0 4. V llalkoz˘k kommun lis ad˘ja 0 0 0 0 5. Mag nszem‚lyek kommun lis ad˘ja 0 0 16 16 6. ebb‹l: felhalmoz si c‚lŁ 0 0 0 0 7. Idegenforgalmi ad˘ tart˘zkod s ut n 0 0 42 41 8. Idegenforgalmi ad˘ ‚plet ut n 0 0 0 0 9. Iparűz‚si ad˘  lland˘ jelleggel v‚gzett iparűz‚si tev.ut n 85000 85000 50690 9215 10. Iparűz‚si ad˘ ideigl. jelleggel v‚gzett iparűz‚si tev.ut n 0 0 0 0 11. Helyi ad˘k ”sszesen (02+...+05+07+...+10) 103000 103000 61209 15381 12. P˘tl‚kok, bĄrs gok 2300 2300 1126 710 13. SzJA. helyben marad˘ r‚sze ‚s megyei ”nkorm.-ok r‚szesed‚se 42596 42596 22618 0 14. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s‚re (+,-) 146264 146264 77666 0 15. G‚pj rműad˘ 30000 30000 19865 13127 16. Luxusad˘ 0 0 0 0 17. Term‹f”ld b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ j”vedelemad˘ 0 0 0 0 18. ľtengedett egy‚b k”zponti ad˘k 0 0 0 0 19. ľtengedett k”zponti adok (13+...+18) 218860 218860 120149 13127 20. K”rnyezetv‚delmi bĄrs g 200 200 109 0 21. Term‚szetv‚delmi bĄrs g 0 0 0 0 22. Műeml‚kv‚delmi bĄrs g 0 0 0 0 23. pĄt‚sgyi bĄrs g 60 60 0 0 24. Talajterhel‚si dĄj 1700 1700 1697 1556 25. Egy‚b saj tos bev‚telek 0 0 683 678 26. ™nkorm.-k saj tos műk”d‚si bev‚telei(01+11-16+12+19+..+25) 326120 326120 184973 31452 27. ™nkorm nyzati lak sok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 28. ™nkorm nyzati lak˘telek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 29. Privatiz ci˘b˘l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 30. V llalat‚rt‚kesĄt‚sb‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 31. Vad szati jog ‚rt‚kesĄt‚s‚b‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 32. Egy‚b vagyoni ‚rt‚kű jog ‚rt‚kesĄt‚s‚b‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 33. Egy‚b ”nkorm nyzati vagyon b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ bev‚tel 2894 2894 2893 0 34. Egy‚b ”nkorm.vagyon zemeltet.,koncessz.sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 35. Vagyonkezel‚sbe ad sb˘l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 36. ™nkorm nyzatok saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚t. (06+27+...+35) 2894 2894 2893 0 37. NormatĄv hozz j rul s - lakoss gsz mhoz k”t”tt 27587 27587 14649 0 38. NormatĄv hozz j rul s - feladatmutat˘hoz k”t”tt 279395 279395 146809 0 39. NormatĄv hozz j rul sok (37+38) 306982 306982 161458 0 40. K”zpontosĄtott el‹ir nyzatok 21569 35683 22802 0 41. ™nhib jukon kĄvl h tr nyos helyzetben lev‹ helyi ”nk.t m. 0 0 0 0 42. ľll.t mog.tart.fiz.k‚ptelen helyi ”nk.ad˘ss grendez‚s‚re 0 0 0 0 43. Műk”d‚sk‚ptelen helyi ”nkorm nyzatok egy‚b t mogat sa 0 0 0 0 44. Helyi ”nk.műk.meg‹rz‚s‚t szolg l˘ kieg.t mog. (41+...+43) 0 0 0 0 45. Helyi ”nkorm nyzatok szĄnh zi t mogat sa 0 0 0 0 46. Kieg‚szĄt‹ t mogat s egyes k”zoktat si feladatokhoz 2765 2765 1468 0 47. Kieg‚szĄt‹ t mogat s egyes szoci lis feladatokhoz 15964 70837 63516 0 48. Helyi ”nkorm nyzati hivat sos tűzolt˘s gok t mogat sa 187620 187620 99626 0 49. NormatĄv k”t”tt felhaszn l sŁ t mogat sok (46+...+48) 206349 261222 164610 0 50. CĄmzett t mogat s 0 0 0 0 51. C‚lt mogat s 109177 110247 110160 0 52. Helyi ”nk.-ok fejleszt‚si, vis maior feladatainak t mogat sa 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 19.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

16 Helyi ”nkorm nyzatok saj tos bev‚teleinek r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart-ok bef.

53. Vis maior tartal‚k 0 0 0 0 54. Budapest 4-es metr˘vonal ‚pĄt‚s‚nek t mogat sa 0 0 0 0 55. A legh tr nyosabb helyzetű kist‚rs. felz rk˘ztat s nak t m. 0 0 0 0 56. Egy‚b k”zponti t mogat s 0 22870 27077 0 57. ™nk. k”lts‚gvet‚si t mogat sa (39+40+44+45+49+...+56) 644077 737004 486107 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 20.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

17 Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm nyzatok kiad sainak ‚s bev‚teleinek alakul sa ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 4. Szem‚lyi juttat sok (01+02+03) 0 0 0 5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 0 0 0 6. Dologi kiad sok 416 416 156 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 0 0 8. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok (06+07) 416 416 156 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s 0 0 0 10. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad s 0 0 0 11. Műk”d‚si kiad s  llamh ztart son bell (04+05+08+09+10) 416 416 156 12. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 13. T rsadalom- ‚s szoci lpolitikai juttat sok 0 0 0 14. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 15. Műk”d‚si kiad s  llamh ztart son kĄvl (12+13+14) 0 0 0 16. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s kiad sai (11+15) 416 416 156 17. FelŁjĄt s 0 0 0 18. Beruh z si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s 0 0 0 20. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 21. Felhalmoz si k”lts‚gvet‚s kiad sai (17+...+20) 0 0 0 22. K”lcs”n”k kiad sai 0 0 0 23. P‚nzforgalomi kiad sok ”sszesen (16+21+22) 416 416 156 24. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 139 139 0 25. K”lts‚gvet‚si kiad sok (23+24) 555 555 156 26. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok kiad sai 0 0 0 27. Tov bbad si (lebonyolĄt s) c‚lŁ kiad s 0 0 0 28. K”lts‚gvet‚si aktĄv p‚nzgyi elsz mol sok 0 0 0 29. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.kiad.”ssz.(25+..+28) 555 555 156 30. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek 0 0 0 31. NormatĄv hozz j rul s 0 0 0 32. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm.műk”d‚s‚nek t m.-a 555 555 439 33. Egy‚b  llami t mogat s, hozz j rul s 0 0 0 34. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk. saj tos műk”d‚si bev. 0 0 0 35. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 36. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 37. ľllamh ztart son kĄvlr‹l  tvett műk”d‚si p‚nzeszk”z bev‚tel 0 0 0 38. Felhalmoz si ‚s t‹ke jellegű bev‚telek 0 0 0 39. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel 0 0 0 40. ľh-n kĄvlr‹l  tvett felhalmoz si p‚nzeszk”z bev‚telei 0 0 0 41. K”lcs”n”k bev‚telei 0 0 0 42. P‚nzforgalmi bev‚telek ”sszesen (30+...+41) 555 555 439 43. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 44. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (42+43) 555 555 439 45. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei 0 0 0 46. Tov bbad si (lebonyolĄt si) c‚lŁ bev‚tel 0 0 0 47. K”lts‚gvet‚si passzĄv p‚nzgyi elsz mol sok 0 0 0 48. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.bev.”ssz.(44+...+47) 555 555 439 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 21.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 631211 701015 751142 751153 751164 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 5153 0 0 0 0 11796 44661 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 182 0 0 0 0 1485 9783 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 0 1430 7251 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 5335 0 0 0 0 14711 61695 0

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 1817 0 0 0 0 4453 18692 0 6. Dologi kiad sok 1935 473 32 707 3970 695 29488 156 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 459 0 0 74 68 163 12648 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 642 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 485 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 1127 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz.  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 1127 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 1127 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 7879 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 5 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s  h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 7884 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s  h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 17101 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 2409 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 2409 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 22.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 631211 701015 751142 751153 751164 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s  h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 2409 17101 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 2409 24985 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 79 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 404 22368 0 0 0 65 2609 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 76 4474 0 0 0 13 523 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 10026 27394 32 781 4038 22509 151767 156

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 10026 27394 32 781 4038 22509 151767 156

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 5182 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 10026 27394 32 781 4038 22509 156949 156

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 6 0 0 0 0 0 4 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 6 0 0 0 0 0 4 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 0 13 33 0 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 0 13 33 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 23.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751175 751834 751845 751856 751878 751922 751999 851967 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 9189 0 0 0 0 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 110 0 0 0 0 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 806 0 108 0 0 0 0 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 806 0 9407 0 0 0 0 0

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 217 0 3232 0 0 0 0 0 6. Dologi kiad sok 262 88 2007 0 5084 0 0 0 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 439 0 0 0 0 0 47 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 9660 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 9660 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz.  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 9660 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 0 9660

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s  h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s  h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 24.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751175 751834 751845 751856 751878 751922 751999 851967 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s  h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 312412 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 3472 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 1285 527 14646 3472 5084 312412 0 9707

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 1285 527 14646 3472 5084 312412 0 9707

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 221088 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 1285 527 14646 3472 5084 312412 221088 9707

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 37 0 0 0 0 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 37 0 0 0 0 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 25.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 853311 853322 853344 853355 901116 926018 926029 930316 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 0 125 0 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 0 0 0 0 0 125 0 0

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 1745 0 0 0 104 41 0 0 6. Dologi kiad sok 0 0 0 0 400 481 0 72 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz.  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 2000 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s  h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 2000 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s  h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 26.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 853311 853322 853344 853355 901116 926018 926029 930316 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s  h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 2000 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 55409 1216 6032 2282 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 120000 700 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 0 0 0 24000 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se  h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 57154 1216 6032 2282 144504 1347 2000 72

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 57154 1216 6032 2282 144504 1347 2000 72

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 57154 1216 6032 2282 144504 1347 2000 72

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 27.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 930910 ™SSZESEN 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 70799 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 11560 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 9720 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 0 92079

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 144 30445 6. Dologi kiad sok 1402 47252 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 63 13961 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 642 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 9660 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 485 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 10787 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz.  h-n bellre 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 10787 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk.  ll. p‚nzalapnak 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 10787

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad sa 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 9879 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 5 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s  h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 9884 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s  h-n kĄv. 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 17101 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 2409 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 2409 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 28.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 930910 ™SSZESEN 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s  h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 19510 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 29394

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 312412 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 64939 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 64. FelŁjĄt s 569 4120 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 126 146272 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 25 29111 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se  h-n bellre 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  h-n kĄvlre 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 2329 780772

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 2329 780772

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 226270

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 2329 1007042

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 47 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 47 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 46 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 46 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 29.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 701015 751142 751153 751175 751845 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 1985 2 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 4781 0 20 7165 254 1362 0 560 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 872 474 4 935 0 3200 0 102 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 2373 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 320 1285 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 1723 0 0 0 964 4963 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 5228 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 0 0 0 0 0 96 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 0 0 0 0 0 825 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 1723 0 0 0 964 6204 1285 5228 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 1723 0 0 0 964 6204 1285 5228 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 2409 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 9923 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 0 0 0 2409 9923 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 1723 0 0 0 3373 16127 1285 5228 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv.  h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 1698 0 0 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv.  h-n kĄvli belf. (40+...+45) 0 0 0 0 0 1698 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel  h-n kĄv. (46+47+51) 0 0 0 0 0 1698 0 0 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 0 0 1698 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 8880 0 0 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 21524 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev.  h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 346 0 83 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 346 0 83 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 7376 474 24 8446 5612 55249 1285 5890 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 7376 474 24 8446 5612 55249 1285 5890 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 7376 474 24 8446 5612 55249 1285 5890 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 30.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751966 751999 851967 901116 930316 930910 ™SSZESEN 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 1987 2. Egy‚b saj t bev‚tel 0 0 405 0 278 79 14904 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 55 16 5658 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 2373 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 184973 0 0 0 0 0 184973 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 0 1605 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 7650 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 4895 0 0 0 4895 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 5228 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 0 0 2433 0 0 0 2529 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 0 0 0 0 0 0 825 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 0 0 7328 0 0 0 22732 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 0 0 7328 0 0 0 22732 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 0 0 2409 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 9923 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk.  ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 0 0 0 0 0 12332 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 0 7328 0 0 0 35064 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv.  h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 1698 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 28411 0 0 28411 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv.  h-n kĄvli belf. (40+...+45) 0 0 0 28411 0 0 30109 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel  h-n kĄv. (46+47+51) 0 0 0 28411 0 0 30109 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 28411 0 0 30109 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 486107 0 0 0 0 0 486107 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 8880 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 2893 0 0 0 0 0 2893 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 0 21524 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev.  h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 429 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 429 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 673973 0 7733 28411 333 95 794901 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 673973 0 7733 28411 333 95 794901 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 274564 0 0 0 0 274564

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 673973 274564 7733 28411 333 95 1069465 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 31.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

24 P‚nzforgalom egyeztet‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s ™sszeg

1. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Ft.k”lt.banksz ml k egyenlege 7087 2. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege 0 3. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Forintp‚nzt r,bet‚t. egyenlege 195 4. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege 0 5. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n- ™SSZESEN (01+02+03+04) 7282

6. Bev‚telek (+) 1027919

7. Kiad sok (-) 1021387

8. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Ft.k”lts.banksz ml k egyenlege 13629 9. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege 0 10. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Forintp‚nzt r,bet‚t.egyenlege 185 11. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege 0 12. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n- ™SSZESEN(08+...+11=05+06-07) 13814 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 32.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

26 Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm nyzatok kiad sai ‚s bev‚telei tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft M e g n e v e z ‚ s T e v ‚ k e n y s ‚ g e k 751164 ™SSZESEN 1. Szem‚lyi juttat sok 0 0 2. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 0 0 3. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok 156 156 4. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s 0 0 5. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s 0 0 6. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad s 0 0 7. Műk”d‚si kiad s  llamh ztart son kĄvlre 0 0 8. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s  h-n kĄvlre 0 0 9. FelŁjĄt s 0 0 10. Beruh z si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 11. K”lcs”n”k kiad sai 0 0 12. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 13. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok kiad sai 0 0

14. Kiad sok ”sszesen (01+...+13) 156 156

15. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek 0 0 16. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk. saj tos műk. bev. 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel 0 0 19. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tv‚tel 0 0 20. ľh-n kĄvlr‹l  tvett műk”d‚si p‚nzeszk”z”k bev‚tel 0 0 21. ľh-n kĄvlr‹l  tvett felhalmoz si p‚nzeszk”z”k bev‚telei 0 0 22. Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek 0 0 23. T mogat sok, hozz j rul sok 439 439 24. K”lcs”n”k bev‚telei 0 0 25. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 26. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei 0 0

27. Bev‚telek ”sszesen (15+...+26) 439 439 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 33.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

45 A k”zszf‚ra 2008 ‚vi illetrm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚lŁ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa Szakfeladat sz ma, megnevez‚se Felhaszn lt t mogat s Felm‚r‚sben szerepeltetett ‚ves el‹ir nyzata foglalkoztatottak l‚sz ma

1. 55131-5 Di kotthoni, koll‚giumi sz ll snyŁjt s 0 0 2. 55132-6 Di kott., koll‚giumi sz ll sny. saj t. nevel. ig‚nyű 0 0 3. 55133-7 Fels‹oktat sban tanul˘k koll‚giumi ell t sa 0 0 4. 55136-0 Otthoni ell t s keret‚ben bizt. kl”nleges gondoz s 0 0 5. 55231-2 ŕvodai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 147 2 6. 55232-3 Iskolai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 218 2 7. 55233-4 Koll‚giumi int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 0 0 8. 75195-2 K”zoktat si int. v‚gzett kieg‚szĄt‹ tev‚kenys‚gek 0 0 9. 75195-3 K”zoktat si int. v‚gzett v llalkoz˘i tev‚kenys‚gek 0 0 10. 80111-5 ŕvodai nevel‚s 2512 28 11. 80112-6 Saj tos nevel‚si ig‚nyű gyermekek ˘vodai nevel‚se 0 0 12. 80121-4 ľlt. iskolai nappali rendszerű nevel‚s, oktat s 3130 32 13. 80122-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k  lt. isk. oktat sa 213 2 14. 80123-6 ľltal nos iskolai feln‹ttoktat s 0 0 15. 80131-3 AlapfokŁ műv‚szet-oktat s 525 4 16. 80214-4 Nappali rendszerű gimn ziumi nevel‚s, oktat s 0 0 17. 80215-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k nap. gimn. oktat sa 0 0 18. 80216-6 Gimn ziumi feln‹ttoktat s 0 0 19. 80217-7 Nappali rendszerű szakk”z‚piskolai nevel‚s, oktat s 0 0 20. 80218-8 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakk”zisk. oktat sa 0 0 21. 80219-9 Szakk”z‚piskolai feln‹ttoktat s 0 0 22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevel‚s, oktat s 0 0 23. 80222-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakiskolai oktat sa 0 0 24. 80223-6 Szakiskolai feln‹ttoktat s 0 0 25. 80224-1 Nappali rend.szakk‚p.megszerz‚s‚re felk‚szĄt‹ okt. 0 0 26. 80225-2 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakk‚p. oktat sa 0 0 27. 80226-3 Szakk‚p.megszerz.felk‚sz.isk.rendsz.feln‹tt oktat s 0 0 28. 80311-9 Egyetemi oktat s 0 0 29. 80321-8 F‹iskolai oktat s 0 0 30. 80331-7 Egyetemi, f‹iskolai tov bbk‚pz‚s 0 0 31. 80341-6 Fels‹fokŁ szakk‚pesĄt‚st nyŁjt˘ k‚pz‚s 0 0 32. 80401-7 Iskolarendszeren kĄvli nem szakmai oktat s, vizsg. 0 0 33. 80402-8 Iskolarendszeren kĄvli szakmai oktat s, vizsg ztat. 0 0 34. 80403-9 Megv ltozott munkak‚pess‚gűek rehabilit ci˘s k‚pz‚se 0 0 35. 80511-3 Napk”ziotthoni ‚s tanul˘szobai foglalkoz s (szorg.) 345 5 36. 80521-2 Pedag˘giai szakszolg lat 266 2 37. 80541-0 Pedag˘giai szakmai szolg ltat s 0 0 38. 80591-5 Oktat si c‚lok ‚s egy‚b feladatok 0 0 39. OKTATľS ”sszesen (1+...+38) 7356 77 40. 85112-1 AktĄv fekv‹beteg ell t s 0 0 41. 85113-2 Rehab.-ot,ut˘kez.-t ‚s gondoz st nyŁjt˘ fekv‹b.ell. 0 0 42. 85114-3 Kr˘nikus fekv‹beteg ell t s 0 0 43. 85121-9 H ziorvosi szolg lat 0 0 44. 85122-0 Művese kezel‚s 0 0 45. 85123-1 Kieg‚szĄt‹ alapell t si szolg ltat sok 0 0 46. 85124-2 J r˘betegek gondoz˘int‚zeti ell t sa 0 0 47. 85125-3 Foglalkoz s-eg‚szs‚ggyi ell t s 0 0 48. 85126-4 H zi szak pol s 0 0 49. 85127-5 J r˘betegek szakorvosi ell t sa 0 0 50. 85128-6 Fogorvosi ell t s 0 0 51. 85129-7 V‚d‹n‹i szolg lat 421 4 52. 85131-8 K”zeg‚szs‚ggyi ‚s j rv nygyi ell t s 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 34.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

45 A k”zszf‚ra 2008 ‚vi illetrm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚lŁ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa Szakfeladat sz ma, megnevez‚se Felhaszn lt t mogat s Felm‚r‚sben szerepeltetett ‚ves el‹ir nyzata foglalkoztatottak l‚sz ma

53. 85141-7 Ment‹szolg lat ‚letment‚si tev‚kenys‚ge 0 0 54. 85142-8 Betegsz llĄt s ‚s orvosi rend.-re halott sz llĄt s 0 0 55. 85151-6 V‚rell t s 0 0 56. 85191-2 Anya-, gyermek-, ‚s csecsem‹v‚delem 0 0 57. 85192-3 Gy˘gyĄt˘ c‚lŁ foglalkoztat s 0 0 58. 85193-4 P lyaalkalmass gi vizsg latok 0 0 59. 85194-5 Eg‚szs‚gnevel‚si feladatok 0 0 60. 85195-6 M˘dszertani szakir nyĄt s feladatai 0 0 61. 85196-7 Eg‚szs‚ggyi ell t s egy‚b feladatai 0 0 62. 85197-8 Ir nyĄtott betegell t s 0 0 63. HUMľN EGSZSGšGYI ELLľTľS ”sszesen (40+...+62) 421 4 64. 75195-4 Szoc.,gyermek int‚zm-ben v‚gzett kieg.tev‚kenys‚gek 0 0 65. 75195-5 Szoc.,gyermek int‚zm-ben v‚gzett v ll.tev‚kenys‚gek 0 0 66. 85311-4 Csecsem‹otthoni ell t s 0 0 67. 85312-5 Bentlak sos b”lcs‹dei ell t s 0 0 68. 85313-6 Gyermek- ‚s ifjŁs gv‚delem feladatai 0 0 69. 85314-7 Nevel‹otthoni ‚s nevel‹int‚zeti ell t s 0 0 70. 85315-8 Nevel‹szl‹kn‚l elhelyezettek ell t sa 0 0 71. 85316-9 Fogyat‚kosok  pol˘-gondoz˘ otthonaiban t”rt.ell t s 0 0 72. 85317-0 ľpol˘-gondoz˘ otthoni ‚s rehabilit cios int.ell t s 0 0 73. 85318-1 ľtmeneti elhelyez‚st biztosĄt˘ ell t sok 0 0 74. 85319-2 Egy‚b szoci lis ell t s sz ll snyŁjt ssal 0 0 75. 85321-1 B”lcs‹dei ell t s 0 0 76. 85322-2 Csal di napk”zi, nappali felgyelet 0 0 77. 85323-3 H zi segĄts‚gnyŁjt s 254 3 78. 85324-4 Csal dsegĄt‚s 393 3 79. 85325-5 Szoci lis ‚tkeztet‚s 134 2 80. 85326-6 Nappali szoci lis ell t s 232 3 81. 85327-7 Szoci lis foglalkoztat s 0 0 82. 85328-8 Egy‚b szoci lis ‚s gyermekj˘l‚ti szolg ltat s 343 4 83. 85331-1 Rendszeres szoci lis p‚nzbeli ell t sok 0 0 84. 85332-2 Rendszeres gyermekv‚delmi p‚nzbeli ell t sok 0 0 85. 85333-3 Munkan‚lkli ell t sok 0 0 86. 85334-4 Eseti p‚nzbeli szoci lis ell t sok 0 0 87. 85335-5 Eseti p‚nzbeli gyermekv‚delmi ell t sok 0 0 88. SZOCIľLIS ‚s GYERMAKVDELMI FELADATOK ”sszesen (64+...+87) 1356 15 89. IGAZGATľS ”sszesen (751...- szakf.-k egyttesen-kĄv‚telek) 14650 99 90. KULTéRA, SPORT ”sszesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) 484 5 91. Ebb‹l: 92161-7 SzĄnh zi tev‚kenys‚g 0 0 92. 92163-9 T ncműv‚szeti tev‚kenys‚g 0 0 93. EGYB szakfeladatok ”sszesen 1263 14

94. MIND™SSZESEN (39+63+88+89+90+93) 25530 214 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 35.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

1. Rendszeres szem‚lyi juttat s 164951 166889 70799 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat s 15802 15802 11560 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 23121 24415 9720 0 4. Szem‚lyi juttat sok (01+02+03) 203874 207106 92079 0 5. TB, munkaad˘i j rul‚k,t pp‚nz-hozz j rul s, korkedv.bizt.j r 62912 66114 29414 0 6. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 2794 2830 1031 0 7. Dologi kiad sok ľFA n‚lkl 101119 104318 35425 0 8. Dologi kiad sok ľFA-ja 21416 22146 11827 0 9. Egy‚b foly˘ kiad sok (kamatkiad.,e.‚vi maradv.v.fiz.n‚lk.) 10483 10733 5467 0 10. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se 0 0 447 0 11. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 12. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 1600 1600 642 0 13. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s t rs.bizt. alapok kezel”inek 19000 19000 9660 0 14. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s elkl”nitett  ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 15. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 710 710 485 0 16. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 17. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 18. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz˘ kifizet‚s  h-n bellre 0 0 0 0 19. T mogat s‚r‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (11+...+18) 21310 21310 10787 0 20. El‹z‹ ‚vi el”ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny  tad s 0 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz.87.c.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz.87.c. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. egy‚b v ll. (21+22) 0 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ pe. tad s nem 21.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v ll. 0 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ pe. tad s nem 22.sor nem ”nk.t”bbs.tul.e.v ll. 300 300 0 0 26. Műk.c‚lŁ pe. tad s egy‚b v llalkoz snak (23+...+25) 300 300 0 0 27. Műk.c‚lŁ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 0 7 5 0 29. Műk.c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 17440 17440 9879 0 30. Műk.c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 32. ľh-n kĄvli műk”d‚si p‚nzeszk”z tad sok ”ssz.(26+...+31) 17740 17747 9884 0 33. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz˘ kifizet‚s  h-n kivlre 0 0 0 0 34. T rsadalom- ‚s szoc.politikai ‚s egy‚b juttat s, t mogat s 22325 81332 64939 0 35. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 36. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 139 139 0 0 37. Egy‚b műk”d‚si c‚lŁ t mogat sok, kiad sok (19+32+...+36) 61514 120528 85610 0 38. Kamatkiad sok 27577 27577 8047 0 39. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 0 40. Műk”d‚si kiad sok ”sszesen (04+...+10+37+...+39) 491689 561352 269347 0 41. FelŁjĄt s 4130 6335 4120 0 42. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok ľFA n‚lkl 123318 148557 146272 0 43. Beruh z sok ľFA-ja 24664 24664 29111 0 44. T m.‚rt. felh.kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 45. T m.‚rt. felh.kiad s fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 46. T m.‚rt. felh.kiad s t rsadalombizt. alapok kezel”inek 0 0 0 0 47. T m.‚rt. felh.kiad s elkl”nĄtett  llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 48. T m.‚rt. felh.kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 0 0 0 0 49. T m.‚rt. felh.kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 50. T m.‚rt. felh.kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 51. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s ”sszesen (44+...+50) 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 36.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

53. Felh.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz. 87. cikk.c.egy‚b v ll.(49+50) 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ pe. tad s nem 52.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v ll. 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ pe. tad s nem 53.sor nem ”nk.t”bbs.tul.e.v ll. 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ pe. tad s egy‚b v llalkoz soknak (54+...+56) 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 252 2661 2409 0 60. Felh.c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 12475 12475 17101 0 61. Felh.c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 0 62. Felh.c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 63. ľh-n kĄvli p‚nzeszk”z tad sok ”sszesen (57+...+62) 12727 15136 19510 0 64. Felhalmoz si kiad sok (41+...+43+51+63) 164839 194692 199013 0 65. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  llamh ztart son bellre 0 0 0 0 66. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa  llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 0 67. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se  llamh ztart son bellre 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad saib˘l r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 0 69. Felgyelet al  tartoz˘ k”lts.-i szervnek foly˘sĄtott t m. 647594 649858 312412 0

70. KIADľSOK (20+40+64+...+69) 1304122 1405902 780772 0

71. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 4600 4600 1987 0 72. Egy‚b saj t bev‚tel 30037 35861 14904 0 73. ľFA bev‚telek, visszat‚rl‚sek 8871 8871 5658 0 74. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 1100 1100 2373 0 75. G‚pj rműad˘ 30000 30000 19865 13127 76. Luxusad˘ 0 0 0 0 77. Helyi ad˘k (78+...+85) 103000 103000 61209 15381 78. - helyi ad˘kb˘l: pitm‚nyad˘ 18000 18000 10461 6109 79. - helyi ad˘kb˘l: Telekad˘ 0 0 0 0 80. - helyi ad˘kb˘l: V llalkoz˘k kommun lis ad˘ja 0 0 0 0 81. - helyi ad˘kb˘l: Mag nszem‚lyek kommun lis ad˘ja 0 0 16 16 82. - helyi ad˘kb˘l: Idegenforgalmi ad˘ tart˘zkod s ut n 0 0 42 41 83. - helyi ad˘kb˘l: Idegenforgalmi ad˘ ‚plet ut n 0 0 0 0 84. - h.ad˘b˘l:Iparűz‚si,  lland˘ jelleggel v‚gzett tev.ut n 85000 85000 50690 9215 85. - h.ad˘b˘l:Iparűz‚si, ideiglenes jelleggel v‚gzett tev.u 0 0 0 0 86. Illet‚kek 0 0 0 0 87. Szem‚lyi j”vedelemad˘ 188860 188860 100284 0 88. Term‹f”ld b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ j”vedelemad˘ 0 0 0 0 89. ľtengedett egy‚b k”zponti ad˘k 0 0 0 0 90. Talajterhel‚si dĄj 1700 1700 1697 1556 91. H.ad˘khoz kapcs.p˘tl.bĄrs.,”nk.megill.bĄrs,e.saj tos bev. 2560 2560 1918 1388 92. K”lts‚gvet‚si kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 8880 0 93. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny,p‚nzmaradv ny  tv‚tele 0 0 0 0 94. T mogat s‚rt‚kű műk.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 1605 1605 0 95. T mogat s‚rt. műk. bev‚tel fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 4300 9263 7650 0 96. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel t rsadalombiztosĄt si alapb˘l 10006 10006 4895 0 97. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel elkl”nĄtett  ll. p‚nzalapt˘l 79472 50904 5228 0 98. T mogat s‚r‚kű műk. bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 3681 3681 2529 0 99. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 1500 825 0 100. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 0 101. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b˘l visszat‚rl‚sek, bev‚telek 0 0 0 0 102. T mogat s‚r‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (94+...+101) 97459 76959 22732 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 37.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

103. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kivlr‹l 0 0 0 0 104. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. megt‚rl‚s  h-n kivlr‹l 0 0 0 0 105. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 16167 16167 21524 0 106. T m.‚rt. felh.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 2409 2409 0 107. T m.‚rt. felh.bev‚tel fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 0 0 9923 0 108. T m.‚rt. felh.bev‚tel t rsadalombiztosĄt si alapb˘l 0 0 0 0 109. T m.‚rt. felh.bev‚tel elkl”nitett  llami p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 110. T m.‚rt. felh.bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 1764 0 0 111. T m.‚rt. felh.bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 200 0 0 112. T m.‚rt. felh.bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt˘l 0 0 0 0 113. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(106+...+112) 0 4373 12332 0 114. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel  h-n kĄvlr‹l 31640 30711 30109 0 115. ebb‹l:  tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 0 116. ™nkorm nyzati lak sok,egy‚b helyis‚gek ‚rt‚kesĄt‚se,cser‚je 0 0 0 0 117. Privatiz ci˘b˘l sz rmaz˘ bev‚telek 0 0 0 0 118. V llalat‚rt‚kesĄt‚sb‹l sz rmaz˘ bev‚telek 0 0 0 0 119. Vagyoni ‚rt‚kű jog ‚rt.,egy‚b vagyonhasz.sz rmaz˘ bev‚tel 2894 2894 2893 0 120. Felhalmoz si bev‚telek (105+113+114+116+...+119) 50701 54145 66858 0 121. T m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 122. T m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se  llamh ztart son kivlr‹l 790 790 429 0 123. T m.-i k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele  llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 124. Osztal‚kok, zemeltet‚si ‚s koncesszi˘s dĄjak 0 0 0 0 125. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚teleib‹l r‚szedes‚sek 0 0 0 0 126. Saj t bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 519678 508446 308794 31452

127. ™nkorm nyzat k”lts‚gvet‚si t mogat sa 644077 737004 486107 0 128. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 129. T rgy‚vi kiad sok ‚s bev‚telek egyenlege (70-126-127-128) 140367 160452 -14129 0 130. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 76 0 0 131. R”vid lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 0 132. Likvid hitelek t”rleszt‚se 0 0 132903 0 133. HosszŁ lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 10363 10363 5182 0 134. Forgat si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 135. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 88185 0 136. HosszŁ lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 137. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 0 138. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 139. Hitelt”rleszt‚s klf”ldre 0 0 0 0 140. Egy‚b finanszĄroz s kiad sai 0 0 14345 0 141. FinanszĄroz si kiad sok (131+...+140) 10363 10363 240615 0 142. R”vid lej ratŁ hitelek felv‚tele 132156 126626 0 0 143. Likvid hitelek felv‚tele 0 0 178021 0 144. HosszŁ lej ratŁ hitelek felv‚tele 0 0 0 0 145. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 146. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 8913 96543 0 147. Befektet‚si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 148. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 18574 35200 0 0 149. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 150. Hitelfelv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 151. Egy‚b finanszĄroz s bev‚telei 0 0 -41546 0 152. FinanszĄroz si bev‚telek (142+...+151) 150730 170739 233018 0

153. FinanszĄroz s ”sszesen (130-141+152)=(129) 140367 160452 -7597 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 38.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Int‚zm‚nyszint kiirat s Megye: 04 Szektor:1254 T”rzssz m:344102 P‚nzgyi k.:0700 V rosi ™nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatala

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

154. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 0 155. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 0 156. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 0 157. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 0

158. P‚nzk‚szl.v lt.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0 0 6532 0 159. P‚nzk‚szlet janu r 1-‚n 0 0 7282 0 160. P‚nzk‚szlet a t rgyid‹szak v‚g‚n (158+159) 0 0 13814 0 161. Foglalkoztatottak l‚tsz m (f‹) - id‹szakra 98 93 93 0 162. Munkajogi l‚tsz m a t rgyid‹szak v‚g‚n 0 0 109