MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc                                      1.Lap
             ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)              

Az ”nkorm nyzati k”lts‚gvet‚s ‚s besz mol˘ ** ”sszevont szektoros ** t bl in l alkalmazott nett˘sĄt s m˘dszere ( 2008.1 ) Az adott szinten valamennyi rlap adata ”sszead˘dik. A p‚nzforgalmi el”ir nyzat ‚s teljesĄt‚s 04, 09 ill. 80-es rlap adatai k”z”tt az al bbi t‚telek egyenlegez‚sre kerlnek. Az egyenlegez‚s l‚nyege, hogy az egyenleg a nagyobb ”sszeg hely‚n szerepel, a kisebb ”sszeg kinull z˘dik. Az ”sszesen sorok a kisebb ”sszeg ‚rt‚k‚vel korrig l˘dnak. M E G N E V E Z  S ™nkorm nyzati Egy‚b šrlap Sor šrlap Sor garnitura ™sszesit‚s ================================================================================================ Int‚zm‚nyi adott-kapott t mogat s 09 4 * * 09 3 09 2 (”sszeg az 1-re kerl) 09 1 04 2 (”sszeg az 1-re kerl) 04 1 ================================================================================================ A 80-as rlapon elv‚gzett korrekci˘k: - 04-es rlap korrig lt 03. ”sszeg sora kerl a 69. sorba - 09-es rlap korrig lt 05. ”sszeg sora kerl a 128. sorba MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 2.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Alapilletm‚nyek 477744 476748 206690 2. Illetm‚nykieg‚szĄt‚sek 21481 21481 8439 3. Nyelvp˘tl‚k 1307 1307 673 4. Egy‚b k”telez‹ illetm‚nyp˘tl‚kok 33877 33877 14985 5. Egy‚b felt‚telt‹l fgg‹ p˘tl‚kok ‚s juttat sok 1577 1577 936 6. Egy‚b juttat s 0 0 0 7. Telj.munkaid‹.fogl.rendszeres szem.jut.”ssz.(01+...+06) 535986 534990 231723 8. R‚szmunkaid‹ben fogl.rendszeres szem‚lyi juttat sa 22667 23415 13085 9. Rendszeres szem‚lyi juttat sok (07+08) 558653 558405 244808 10. Jutalom (normatĄv) 861 861 1156 11. Jutalom (teljesĄtm‚nyhez k”t”tt) 0 0 0 12. K‚szenl‚ti,gyeleti,helyettesĄt‚si dĄj, tŁl˘ra, tŁlszolg lat 5617 7617 6352 13. Egy‚b munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok 9783 9783 3651 14. Telj.munkaid”.fogl.munkav‚gz.kapcs.jut.”ssz.(10+...+13) 16261 18261 11159 15. R‚szmunkaid‹ben fogl.munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sai 176 176 626 16. Munkav‚gz‚shez kapcsol˘d˘ juttat sok (14+15) 16437 18437 11785 17. Keresetkieg‚szĄt‚s fedezete 1481 0 0 18. V‚gkiel‚gĄt‚s 2587 2587 1250 19. Jubileumi jutalom 13212 13212 5834 20. NapidĄj 677 677 1 21. BiztosĄt si dĄjak 0 0 0 22. Egy‚b saj tos juttat sok 6567 9350 4897 23. Teljes munkaid‹ben fogl. saj tos juttat sai (18+...+22) 23043 25826 11982 24. R‚szmunkaid‹ben foglalkoztatottak saj tos juttat sai 0 201 244 25. Foglalkoztatottak saj tos juttat sai (23+24) 23043 26027 12226 26. Ruh zati k”lts‚gt‚rĄt‚s, hozz j rul s 6975 6975 6719 27. šdl‚si hozz j rul s 0 0 0 28. K”zleked‚si k”lts‚gt‚rĄt‚s 1710 1710 712 29. tkez‚si hozz j rul s 16510 16510 3200 30. Egy‚b k”lts‚gt‚rĄt‚s ‚s hozz j rul s 2698 2698 923 31. Telj.munkaid‹.fogl.szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r. (26+...+30) 27893 27893 11554 32. R‚szmunkaid‹ben fogl.szem‚lyhez kapcsol˘d˘ k”lts‚gt‚rĄt‚sei 961 961 0 33. Szem‚lyhez kapcs.k”lt.t‚r.,hozz j rul sok ”ssz. (31+32) 28854 28854 11554 34. T.munkaid‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 440 440 0 35. R‚sz.id‹ben foglalkoztatottak szoci lis jellegű juttat sai 0 0 0 36. Szoci lis jellegű juttat sok (34+35) 440 440 0 37. Telj.munkaid‹ben.fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 3215 0 0 38. R‚szmunkaid‹ben fogl.kl”nf‚le nem rendszeres juttat sai 0 0 0 39. Kl”nf‚le nem rendszeres juttat sok ”sszesen (37+38) 3215 0 0 40. Teljes munkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 70852 72420 34695 41. R‚szmunkaid‹ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 1137 1338 870 42. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok (17+40+41) 73470 73758 35565 43. ľllom nyba nem tartoz˘k juttat sai 25185 34826 19209 44. Tartal‚kos llom nyŁak juttat sai 0 0 0 45. Katonai ‚s rendv‚delmi tanint‚zeti hallgat˘k juttat sai 0 0 0 46. Egy‚b saj tos juttat sok 0 0 0 47. Fegyveres er‹k,test.,rendv. ll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Kls‹ szem‚lyi juttat sok (43+47) 25185 34826 19209 49. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (09+42+48) 657308 666989 299582 50. T rsadalombiztosĄt si j rul‚k 179985 181964 82485 51. Korkedvezm‚ny-biztosĄt si j rul‚k 0 0 0 52. Munkaad˘i j rul‚k 18663 18882 8308 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 3.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

02 Szem‚lyi juttat sok ‚s a munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 7134 7181 3035 54. T pp‚nz hozz j rul s 100 782 1097 55. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 56. Munkaad˘kat terhel‹ egy‚b j rul‚kok 615 2838 1751 57. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok (50+...+56) 206497 211647 96676 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 4.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. lelmiszer beszerz‚s 54127 54127 28803 2. Gy˘gyszerbeszerz‚s 170 160 18 3. Vegyszerbeszerz‚s 30 30 0 4. Irodaszer, nyomtatv ny beszerz‚se 4600 4702 2320 5. K”nyv beszerz‚se 5674 6381 1236 6. Foly˘irat beszerz‚se 3021 3021 1261 7. Egy‚b inform ci˘hordoz˘ beszerz‚se 220 345 193 8. Tzel‹anyagok beszerz‚se 10 10 0 9. Hajt˘- ‚s ken‹anyag beszerz‚se 7384 7415 3465 10. Szakmai anyagok beszerz‚se 1433 1539 79 11. Kis‚rt‚kű t rgyi eszk”z, szellemi term‚kek beszerz‚se 2265 2315 1061 12. Munkaruha, v‚d‹ruha, formaruha, egyenruha 4604 4604 1188 13. Egy‚b anyagbeszerz‚s 12525 14120 3651 14. K‚szletbeszerz‚s (01+...+13) 96063 98769 43275 15. Nem adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 5147 5150 2272 16. Adat tviteli c‚lŁ t vk”zl‚si dĄjak 900 900 419 17. Egy‚b kommunik ci˘s szolg ltat sok 290 290 133 18. Kommunik ci˘s szolg ltat sok (15+16+17) 6337 6340 2824 19. V s rolt ‚lelmez‚s 552 1101 55 20. B‚rleti ‚s lĄzing dĄjak 9484 9513 5085 21. ebb‹l:PPP konstrukci˘hoz kapcs. szolg ltat si dĄj fizet‚s 0 0 0 22. kp-i ktvg.-k kincst ri ingatlanhoz kapcs. b‚rleti dĄja 0 0 0 23. Sz llĄt si szolg ltat s 514 514 3 24. G zenergia-szolg ltat s dĄja 27725 28225 15312 25. Villamosenergia-szolg ltat s dĄja 29976 31053 8970 26. T vh‹- ‚s melegvĄz-szolg ltat s dĄja 0 0 0 27. VĄz- ‚s csatornadĄjak 4019 4019 1238 28. Karbantart si, kisjavĄt si szolg ltat sok kiad sai 10368 10500 2789 29. Egy‚b zemeltet‚si, fenntart si szolg ltat si kiad sok 30819 30895 7156 30. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok h-n bellre 1185 1185 676 31. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg.kiad sok h-n kĄvlre 432 432 51 32. P‚nzgyi szolg ltat sok kiad sai 0 0 5 33. Szolg ltat si kiad sok (19+20+23+...+32) 115074 117437 41340 34. V s rolt k”zszolg ltat sok 1659 1659 2855 35. V s rolt term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 38756 39849 17130 36. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA befizet‚se 2100 2100 2996 37. rt.t rgyi eszk”z.,immat.javak ľFA befiz.(05.űrlap n‚lkl) 3812 3812 2874 38. ľltal nos forgalmi ad˘ ”sszesen (35+...+37) 44668 45761 23000 39. Belf”ldi kikldet‚s 1264 1205 1283 40. Klf”ldi kikldet‚s 200 259 59 41. Reprezent ci˘ 756 735 192 42. Rekl m ‚s propaganda kiad sok 400 491 274 43. Kikldet‚s, reprezent ci˘, rekl mkiad sok (39+...+42) 2620 2690 1808 44. Szellemi tev‚kenys‚g v‚gz‚s‚re kifizet‚s 4700 4710 1932 45. Egy‚b dologi kiad sok 8409 8629 5147 46. Dologi kiad sok (14+18+33+34+38+43+...+45) 279530 285995 122181 47. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se (felgyeleti n‚lkl) 0 0 447 48. V llalkoz si tev‚kenys‚g eredm‚nye ut ni befizet‚s 0 0 0 49. Felgyeleti szerv jav ra teljesĄtett egy‚b befizet‚s 0 0 0 50. Eredeti el‹ir nyzatot meghalad˘ bev‚tel ut ni befizet‚s 0 0 0 51. Bev‚telek meghat rozott k”re ut ni befizet‚s 0 0 0 52. Befektetett eszk”z”kkel kapcsolatos befizet‚si k”telezetts‚g 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 5.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

03 Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Egy‚b befizet‚si k”telezetts‚g 6056 6056 226 54. Kl”nf‚le k”lts‚gvet‚si befizet‚sek (47+...+53) 6056 6056 673 55. Munk ltat˘ ltal fizetett szem‚lyi j”vedelemad˘ 493 493 118 56. Nemzetk”zi tags gi dĄjak 0 0 0 57. Ad˘k, dĄjak, egy‚b befizet‚sek 8022 8272 7620 58. Ad˘k, dĄjak, befizet‚sek (55+...+57) 8515 8765 7738 59. Kamatkiad sok llamh ztart son kĄvlre 27577 27577 8047 60. Kamatkiad sok llamh ztart son bellre 0 0 0 61. Kamatkiad sok (59+60) 27577 27577 8047 62. Realiz lt rfolyamvesztes‚gek 0 0 0 63. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 64. Egy‚b foly˘ kiad sok (54+58+61+...+63) 42148 42398 16458 65. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok (46+64) 321678 328393 138639 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 6.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

04 T mogat s, t mogat s‚rt‚kű kiad s, v‚gleges p‚nzeszk”z tad s, egy‚b t mogat s ‚s az ell tottak p‚nzbeli juttat sainak el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek műk”d‚si t mogat s 0 0 0 2. Felgy. al tart. ktgv-i szervnek felhalmoz si t mogat s 0 0 0 3. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen (01+02) 0 0 0 4. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 0 0 0 5. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 1600 1600 642 6. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad. t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 19000 19000 9660 7. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s elkl”nĄtett llami p‚nzalapnak 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű m. kiad. helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 710 710 485 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 11. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifizet‚s h-n bellre 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (04+...+11) 21310 21310 10787 13. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s k”zponti ktgv-i szervnek 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű felhalm.-i kiad fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 15. T mogat. felhalm. kiad s t rsadalombizt. alapok kezel‹inek 0 0 0 16. T mogat. felhalm. kiad s elkl”nĄtett llami p‚nzalapnak 0 0 0 17. T mogat. felhalm. kiad s helyi ”nk.-nak ‚s ktgv-i szerveinek 0 0 0 18. T mogat. felhalm. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 19. T mogat. felhalm. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s ”sszesen (13+...+19) 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (12+20) 21310 21310 10787 22. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 23. ľh-n belli t mogat sok ‚s t m. jell.kiad.”ssz. (03+21+22) 21310 21310 10787 24. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son kĄvlre 17740 17747 9884 25. Garancia- ‚s kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifizet‚s h-n kĄvlre 0 0 0 26. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son kĄvlre 12727 15136 19510 27. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s ”sszes.(24+25+26) 30467 32883 29394 28. Csal di t mogat sok 0 0 0 29. K”zponti k”lts‚gvet‚sb‹l foly˘sĄtott egy‚b ell t sok 0 0 0 30. ™nkorm nyzatok ltal foly˘sĄtott ell t sok 22325 76369 60029 31. P‚nzbeli k rt‚rĄt‚s, egy‚b p‚nzbeli juttat sok 0 4963 4910 32. T rsadalom-, szocpol. ‚s egy‚b juttat s, t m. (28+...+31) 22325 81332 64939 33. ľllami gondoz sban l‚v‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 34. K”z‚pfokŁ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 35. Fels‹fokŁ oktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 36. Feln‹ttoktat sban r‚szt vev‹k p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 37. Ell tottak egy‚b p‚nzbeli juttat sa 0 0 0 38. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai (33+...+37) 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 7.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

05 Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Ingatlanok felŁjĄt sa 2912 5117 540 2. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek felŁjĄt sa 1030 1030 2893 3. J rművek felŁjĄt sa 0 0 0 4. Teny‚sz llatok felŁjĄt sa 0 0 0 5. FelŁjĄt s el‹zetesen felsz mĄtott ltal nos forgalmi ad˘ja 788 788 687 6. FelŁjĄt s ”sszesen (01+...+05) 4730 6935 4120 7. Immateri lis javak v s rl sa 0 523 539 8. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld kiv‚tel‚vel) 120420 138421 126696 9. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 10. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 3716 11190 19883 11. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 12. Teny‚sz llatok v s rl sa 0 0 0 13. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok (07+...+12) 124136 150134 147118 14. Immateri lis javak v s rl sa 0 0 0 15. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se (f”ld n‚lkl) 0 0 0 16. F”ldterlet v s rl sa 0 0 0 17. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 18. J rművek v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 19. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s v llalkoz soknak 0 0 0 20. Felhalm. c‚lŁ egy‚b p‚nzeszk”z tad s llamh zt. kĄvlre 0 0 0 21. K”zponti beruh z si kiad sok (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 23. Lak st mogat s (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok v s rl sa, l‚tesĄt‚se 0 0 0 25. Lak s‚pĄt‚s (=24) 0 0 0 26. ľllami k‚szletek, tartal‚kok felhalmoz si kiad sai 0 0 0 27. Int‚zm‚nyi beruh z sok ltal nos forgalmi ad˘ja 24830 24984 29280 28. K”zponti beruh z si kiad sok ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 29. Lak s‚pĄt‚s ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 30. ľllami k‚szletek, tartal‚kok ltal nos forgalmi ad˘ja 0 0 0 31. Beruh z sokhoz kapcsol˘d˘ ltal nos forgalmi ad˘ befizet‚s 0 0 0 32. Beruh z sok ltal nos forgalmi ad˘ja (27+...+31) 24830 24984 29280 33. Felhalmoz si kiad sok ”sszesen (13+21+23+25+26+32) 148966 175118 176398 34. R‚szv‚nyek ‚s r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 35. K rp˘tl si jegyek v s rl sa 0 0 0 36. ľllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 37. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 38. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmoz si kiad sok ‚s p‚nzgyi befekt.”ssz.(33+38) 148966 175118 176398 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 8.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa k”zp.k”ltsgv. szervnek 0 0 0 2. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa helyi ”nk.-i szervnek 0 0 0 3. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. 0 0 0 4. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa orsz.kisebbs‚gi ”nk.-nak 0 0 0 5. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa fejezeten(”nkorm.) bell 0 0 0 6. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa tb.alapoknak ‚s kezel‹i.k 0 0 0 7. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa elkl”nĄtett ll.p‚nzal. 0 0 0 8. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h-on bellre (01+...+07) 0 0 0 9. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa k”zp.ktgv. szervnek 0 0 0 10. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa helyi ”nk.-i szervnek 0 0 0 11. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa t”bbc‚lŁ kist‚rs. t 0 0 0 12. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa orsz.kisebbs‚gi ”nk.k 0 0 0 13. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa fejezeten(”nk) bell 0 0 0 14. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa tb.alapoknak.‚s kez. 0 0 0 15. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa elkl. ll.p‚nzal. 0 0 0 16. Felhalm.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. h-on bellre(09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-on bellre (08+16) 0 0 0 18. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa llami nem p‚nz. v ll. 0 0 0 19. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 20. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.t m.k”lcs. egy‚b v ll. (20+21) 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs. nyŁjt. ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ 21.s.nem tart. t m.k”lcs. nyŁjt.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. egy‚b v ll-nak (22+...+24) 0 0 0 26. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 27. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa non-profit szervezeteknek 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa klf”ldre 0 0 0 29. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt h-n kĄvlre(18+19+25+..+28) 0 0 0 30. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa ll. nem p‚nzgyi v ll. 0 0 0 31. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 0 32. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v. 0 0 0 33. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 34. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs egy‚b v ll. (32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚lŁ 32.s.nem tart.t m.i k”lcs. nyŁjt. ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 36. Felh.c‚lŁ 33.s.nem tart.t m.k”lcs. nyŁjt. nem ”nk.t”bbs.t. 0 0 0 37. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. egy‚b v ll-nak (34+35+36) 0 0 0 38. Felh.c‚lŁ ideigl. t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 39. Egy‚b felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa h ztart soknak 0 0 0 40. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 41. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k nyŁjt sa klf”ldre 0 0 0 42. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. nyŁjt. h-n kĄvlre(30+31+37+..+41) 0 0 0 43. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-on kĄvlre (29+42) 0 0 0 44. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zp.ktv.szervnek 0 0 0 45. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk. ktv.szervnek 0 0 0 46. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 47. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz. kisebbs‚gi ”nk.-k 0 0 0 48. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezeten (”nkorm.) bell 0 0 0 49. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb.alap ‚s kezel‹inek 0 0 0 50. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 51. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se h-on bellre (44+...+50) 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se k”zponti ktv.szervnek 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 9.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se helyi ”nk. ktv.szervnek 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se orsz.kisebbs‚gi ”nk.-nak 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se tb.alap ‚s kezel‹inek 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. t”rleszt‚se h-on bellre(52+.+58) 0 0 0 60. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se h-on bellre (51+59) 0 0 0 61. T mogat si c‚lŁ k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se (17+43+60) 0 0 0 62. Tervezett maradv ny, eredm‚ny 0 0 0 63. C‚ltartal‚kok 139 139 0 64. Fejezeti egyensŁlyi tartal‚k 0 0 0 65. Kock zati tartal‚k 0 0 0 66. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 0 0 0 67. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok (62+...+66) 139 139 0 68. HosszŁ lej ratŁ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 10363 10363 5182 69. HosszŁ lej ratŁ hitelek visszafiz. egy‚b belf. hitelez‹nek 0 0 0 70. R”vid lej ratŁ hitelek visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 0 71. Likvidit si c‚lŁ hitel visszafizet‚se p‚nzgyi v ll.-nak 0 0 132903 72. R”vid lej ratŁ hitelek visszafiz. egy‚b belf. hitelez‹nek 0 0 0 73. Hitelt”rleszt‚s h-on kĄvlre (68+...+72) 10363 10363 138085 74. Likvidit si c‚lŁ hitel visszafizet‚se kp..i k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 75. Műk.c‚lŁ hitel visszafizet‚se elkl. llami p‚nzalapoknak 0 0 0 76. Hitelt”rleszt‚s h-on bellre (74+75) 0 0 0 77. Belf”ldi hitelek t”rleszt‚se (73+76) 10363 10363 138085 78. R”vid lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 88185 79. R”vid lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 80. HosszŁ lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 81. Belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kiad sai (78+...+80) 0 0 88185 82. Belf”ldi finanszĄroz s kiad sai (77+81) 10363 10363 226270 83. Forgat si c‚lŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 84. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 85. Hitelt”rleszt‚s nemzetk”zi fejleszt‚si szervezeteknek 0 0 0 86. Hitelt”rleszt‚s m s korm nyoknak 0 0 0 87. Hitelt”rleszt‚s klf”ldi p‚nzint‚zeteknek 0 0 0 88. Hitelt”rleszt‚s egy‚b klf”ldi hitelez‹nek 0 0 0 89. Klf”ldi finanszĄroz s kiad sai (83+...+88) 0 0 0 90. FinanszĄroz si kiad s ”sszesen (82+89) 10363 10363 226270 91. K”zp. ktsg-i szervt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 92. Fejezeti kez. el‹Ąr. kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 93. T rsadalombizt. alapt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 94. Elkl. ll. p‚nzalapt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 95. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szerv. kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 96. T”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 97. Orsz. kisebbs‚gi ”nkorm-t˘l kapott t.ad si c‚lŁ műk-i kiad s 0 0 0 98. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s ”sszesen (91+...+97) 0 0 0 99. K”zp. ktsg-i szervt‹l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 100. Fejezeti kez. el‹Ąr. kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 101. T rsadalombizt. alapt˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 102. Elkl. ll. p‚nzalapt˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 103. Helyi ”nk. ‚s ktsg-i szervt‹l t.ad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 104. T”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rs. kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i k. 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 10.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

06 Hitelek, k”lcs”n”k nyŁjt sa ‚s t”rleszt‚se, ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa ‚s v s rl sa, p‚nzforgalom n‚lkli kiad sok,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹, tov bbad si c‚lŁ kiad sok el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

105. Orsz. kisebbs‚gi ”nk.-t˘l kapott t.ad si c‚lŁ felhalm-i k. 0 0 0 106. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si kiad s ”sszesen (99+...+105) 0 0 0 107. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”ssz.(98+106) 0 0 0 108. V llalkoz sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 109. H ztart sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 110. Non-profit szerv. kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 111. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s 0 0 0 112. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si kiad s ”sszesen (108+...+111) 0 0 0 113. V llalkoz sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 114. H ztart sokt˘l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 115. Non-profit szerv. kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 116. Klf”ldt‹l kapott tov bbad si c‚lŁ felhalm-i kiad s 0 0 0 117. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si kiad s ”sszesen (113+..+116) 0 0 0 118. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad. c‚lŁ kiad s ”ssz.(112+117) 0 0 0 119. Fgg‹ kiad sok 0 0 -691 120. ľtfut˘ kiad sok 0 0 37510 121. KiegyenlĄt‹ kiad sok 0 0 0 122. Fgg‹, tfut˘, kiegyenlĄt‹ kiad sok (119+...+121) 0 0 36819 123. ™sszesen (61+67+90+107+118+122) 10502 10502 263089 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 11.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

07 Műk”d‚si bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart. bef.

1. Igazgat si szolg ltat si dĄj 4400 4400 1947 0 2. Felgyeleti jellegű tev‚kenys‚g dĄja 0 0 0 0 3. BĄrs g bev‚tele 200 200 40 0 4. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel (01+02+03) 4600 4600 1987 0 5. ľru ‚s k‚szlet‚rt‚kesĄt‚s ellen‚rt‚ke 8400 8400 20578 0 6. Szolg ltat sok ellen‚rt‚ke 51754 57681 6171 0 7. Egy‚b saj tos bev‚tel 1812 1812 1630 0 8. Tov bbsz ml zott (k”zvetĄtett) szolg ltat sok ‚rt‚ke 1497 1497 691 0 9. B‚rleti ‚s lĄzingdĄj bev‚telek 20196 20196 8855 0 10. Int‚zm‚nyi ell t si dĄjak 17680 17800 9198 0 11. Alkalmazottak t‚rĄt‚se 253 133 33 0 12. K”tb‚r, egy‚b k rt‚rĄt‚s, b natp‚nz bev‚tele 100 100 253 0 13. Alkalmazott, hallgat˘, tanul˘ stb. k rt‚rĄt‚se 234 234 1258 0 14. Egy‚b saj t bev‚tel (05+...+13) 101926 107853 48667 0 15. Műk”d‚si kiad sokhoz kapcsolod˘ ľFA visszat‚rl‚s 0 2622 2622 0 16. Felhalmoz si kiad sokhoz kapcsolodo ľFA visszat‚rl‚s 0 0 0 0 17. Kisz ml zott term‚kek ‚s szolg ltat sok ľFA-ja 16751 14129 7064 0 18. rt‚kesĄtett t rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ľFA-ja 3812 3812 3532 0 19. ľFA-bev‚telek, - visszat‚rl‚sek (15+...+18) 20563 20563 13218 0 20. ľH-n kĄvlr‹l sz. bef.p‚nzgyi eszk”z”k kamata, rfolyamny. 0 0 1814 0 21. Egy‚b h-n kĄvlr‹l sz rmaz˘ kamat, rfolyamnyeres‚g 1190 1190 653 0 22. Kamatbev‚telek llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 23. Hozam- ‚s kamatbev‚telek ”sszesen (20+21+22) 1190 1190 2467 0 24. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 25. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 460 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 0 29. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b˘l megt‚rl‚sek h-n kĄv. 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (24+...+29) 0 0 460 0 31. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek ”sszesen (04+14+19+23+30) 128279 134206 66799 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 12.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

08 Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 2. Ingatlanok ‚rt‚kesĄt‚se (term‹f”ld kiv‚tel‚vel) 4167 4167 9524 3. Term‹f”ld ‚rt‚kesĄt‚se 12000 12000 12000 4. G‚pek, berendez‚sek ‚s felszerel‚sek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 5. J rművek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 6. Teny‚sz llatok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 7. Egy‚b felhalmoz si bev‚telek 0 0 0 8. ľllami k‚szletek, tartal‚kok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 9. T rgyi eszk”z”k,immateri lis javak ‚rt‚kesit‚se(01+...+08) 16167 16167 21524 10. Osztal‚k- ‚s hozambev‚tel 0 0 0 11. ebb‹l:”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st˘l kapott osztal‚k 0 0 0 12. nem ”nki-i t”bbs‚gi tul. v llalkoz st˘l kapott osztal‚k 0 0 0 13. Tart˘s t. befektet‚sek, r‚szv‚nyek,r‚szesed‚sek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 14. K rp˘tl si jegyek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 15. ľllamk”tv‚nyek, egy‚b ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 18574 35200 0 16. Egy‚b p‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 17. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei (10+13+...+16) 18574 35200 0 18. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 29340 28411 28411 19. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 2300 2300 1698 20. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚t. non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 21. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 22. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 23. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄv. (18+...+22) 31640 30711 30109 24. Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek (09+17+23) 66381 82078 51633 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 13.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

09 T mogat sok, t mogat s‚rt‚kű bev‚telek, kieg‚szĄt‚sek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s t mogat sa 0 0 0 2. Int‚zm‚nyi felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 3. Korm nyzati felhalmoz si kiad sok t mogat sa 0 0 0 4. Fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatok t mogat sa 0 0 0 5. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s (01+...+04) 0 0 0 6. ™nkorm nyzatok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 644077 737004 486107 7. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 1690 1680 8. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 4300 9263 7650 9. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 19757 19757 9780 10. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel elkl”nĄtett ll. p‚nzalapb˘l 81458 53526 6780 11. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv. szerveit‹l 3681 3681 2529 12. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 8806 9669 2985 13. T mogat s‚rt‚kű műk. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚sek bev‚telek 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (07+...+14) 118002 97586 31404 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zp. ktsgv.-i szervt‹l 0 2685 2409 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 9923 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t rsadalombizt.-i alapb˘l 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. elkl”nĄtett ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk.‚s ktsgv.i szerv-t‹l 0 1764 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs. t rsul st˘l 694 1331 440 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 694 5780 12772 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚telek ”sszesen (15+23) 118696 103366 44176 25. El‹z‹ ‚vi k”zp. ktsgv.-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 8880 26. El‹z‹ ‚vi egy‚b. ktsgv.-i kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 0 27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 28. Kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek (25+...+27) 0 0 8880 29. T mogat sok, t m.‚rt‚kű bev., kieg. ”sszesen (05+06+24+28) 762773 840370 539163 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 14.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zp.ktv.szervt‹l 0 0 0 2. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 3. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 4. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se orsz.kisebb. ”nk.-t˘l 0 0 0 5. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 6. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 7. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 8. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat. h-on bellr‹l (01+...+07) 0 0 0 9. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se k”zp. ktv. szervt‹l 0 0 0 10. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 11. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 12. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 13. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se fejezeten (”nk) bell 0 0 0 14. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 15. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl‚se elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 16. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat. h-on bellr‹l (09+...+15) 0 0 0 17. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele h-n bellr‹l (08+16) 0 0 0 18. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl. llami nem p‚nz. v 0 0 0 19. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se p‚nzgyi v ll. 0 0 0 20. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. ”nk.t”bbs.tul.egy‚b v 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. egy‚b v ll.-t˘l (20+21) 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ 20.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t. v 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ 21.s.nem tart. t m.k”lcs. visszt.nem ”nk.t”bbs.t 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs visszt. egy‚b v ll-t˘l (22+...+24) 0 0 0 26. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h ztart sokt˘l 0 0 0 27. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat. non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 29. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszt. h-n kĄvlr‹l(18+19+25+...+28) 0 0 0 30. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. visszat‚rl. llami nem p‚nz. v ll. 0 0 0 31. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se p‚nzgyi v ll. 0 0 0 32. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt ”nk.t”bbs.tul. v 0 0 0 33. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs.visszt nem ”nk.t”bbs.t 0 0 0 34. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. t m.k”lcs. visszt egy‚b v (32+33) 0 0 0 35. Felh.c‚lŁ 32.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. ”nk.t”bbs.t.v 0 0 0 36. Felh.c‚lŁ 33.s.nem tart. t m.i k”lcs.visszt. nem ”nk.t”bbs 0 0 0 37. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszat. egy‚b v ll-t˘l (34+...+36) 0 0 0 38. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h ztart sokt˘l 0 0 429 39. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat. non-profit szervek.-t‹l 0 0 0 40. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se klf”ldr‹l 0 0 0 41. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.visszt. h-n kiv.r‹l(30+31+37+...+40) 790 790 429 42. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l (29+41) 790 790 429 43. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zponti ktv.szervt‹l 0 0 0 44. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 45. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 46. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 47. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 48. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 49. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 50. Műk.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nyb. h-on bellr‹l (43+...+49) 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele k”zp.ktv.szervt‹l 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev. helyi ”nk. ktv.szervt‹l 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 15.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

53. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele t”bbc‚lŁ kist‚rs.t rs. 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs.ig‚nybev‚tele orsz.kisebbs‚gi ”nk.t˘l 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele fejezeten (”nk.) bell 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele tb.alap ‚s kezel‹it‹l 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nybev‚tele elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ t m.-i k”lcs. ig‚nyb. h-on bellr‹l (51+...+57) 0 0 0 59. T mogat si k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele h-n bellr‹l (50+58) 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ig‚nyb. ”sszesen (17+42+59) 790 790 429 61. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny ig‚nybev‚tele 4390 13112 11740 62. El‹z‹ ‚vi v llalkoz si eredm‚ny ig‚nybev‚tele 0 0 0 63. Alap- ‚s v llalkoz si tev‚kenys‚g k”z”tti elsz mol sok 0 0 0 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek (61+...+63) 4390 13112 11740 65. R”vid lej ratŁ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt˘l 132156 126626 0 66. Likvidit si c‚lŁ hitel felv‚tele p‚nzgyi v llalakoz st˘l 0 0 178021 67. R”vid lej ratŁ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb˘l 0 0 0 68. HosszŁ lej ratŁ hitelek felv‚tele p‚nzgyi v llalkoz sokt˘l 0 0 0 69. HosszŁ lej ratŁ hitelfelv‚tel egy‚b belf”ldi forr sb˘l 0 0 0 70. Hitelfelv‚tel llamh ztart son kĄvlr‹l (65+...+69) 132156 126626 178021 71. Likvidit si c‚lŁ hitel felv‚tele k”zponti k”lts‚gvet‚st‹l 0 0 0 72. Hitelfelv‚tel m s alapt˘l 0 0 0 73. Hitelfelv‚tel llamh ztart son bellr‹l (71+72) 0 0 0 74. Belf”ldi hitelek felv‚tele (70+73) 132156 126626 178021 75. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 8913 96543 76. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 77. Befektet‚si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 78. Belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei (75+...+77) 0 8913 96543 79. Belf”ldi hitelműveletek bev‚telei (74+78) 132156 135539 274564 80. Forgat si c‚lŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 81. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 82. Hitelfelv‚tel nemzetk”zi fejleszt‚si szervezetekt‹l 0 0 0 83. Hitelfelv‚tel korm nyokt˘l 0 0 0 84. Hitelfelv‚tel klf”ldi p‚nzint‚zett‹l 0 0 0 85. Hitelfelv‚tel egy‚b klf”ldi hitelez‹t‹l 0 0 0 86. Klf”ldi finanszĄroz s bev‚telei (80+...+85) 0 0 0 87. FinanszĄroz si bev‚telek ”sszesen (79+86) 132156 135539 274564 88. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 0 0 89. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 90. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. t rsadalombiztosĄt si alapt˘l 0 0 0 91. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. elkl”nĄtett llami p‚nzalapt˘l 0 0 0 92. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 93. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 94. Tov bbad si c‚lŁ műk.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt˘l 0 0 0 95. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (88+...+94) 0 0 0 96. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. k”zponti ktsgv.-i szervt‹l 0 0 0 97. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. fejezeti kez. el‹ir nyzatt˘l 0 0 0 98. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. t rsadalombiztosĄt si alapt˘l 0 0 0 99. Tov bbad si c‚lŁ felhalm.bev. elkl”nĄtett ll. p‚nzalapb˘l 0 0 0 100. Tov bbad.c‚lŁ felhalm.bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 0 0 101. Tov bbad. c‚lŁ felhalm.bev. t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 0 0 0 102. Tov bbad. c‚lŁ felhalm.bev. orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatt˘l 0 0 0 103. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel ”sszesen (96+...+102) 0 0 0 104. Tov bbad si c‚lŁ bev‚tel h-n bellr‹l ”sszesen (95+103) 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 16.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

10 Hitelek,‚rt‚kpapĄrok,t mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ‚s ig‚nybev‚tele, p‚nz.forg. n‚lkli bev‚telek,fgg‹, tfut˘,kiegyenlit‹,tov bbad si c. bev‚telek el‹ir nyzata ‚s teljesĄt‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

105. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 106. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 107. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel non-profit szervezetekt‹l 0 0 0 108. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 109. Tov bbad si c‚lŁ műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (105+...+108) 0 0 0 110. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 111. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 112. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel non-profit szerv.t‹l 0 0 0 113. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 114. Tov bbad si c‚lŁ felhalmoz si bev‚tel ”ssz. (110+...+113) 0 0 0 115. Tov bbad si c‚lŁ bev‚tel h-n kĄvlr‹l ”sszesen (109+114) 0 0 0 116. Fgg‹ bev‚telek 0 0 -41988 117. ľtfut˘ bev‚telek 0 0 490 118. KiegyenlĄt‹ bev‚telek 0 0 0 119. Fgg‹, tfut˘, kiegyenlĄt‹ bev‚telek (116+...+118) 0 0 -41498 120. ™sszesen (60+64+87+104+115+119) 137336 149441 245235 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 17.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

12 ™nkorm nyzatok ltal foly˘sĄtott ell t sok r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Nem foglalkoztatott szem‚lyek rendszeres szoci lis seg‚lye 6000 37998 35235 2. Rendszeres szoci lis seg‚ly eg‚szs‚gk rosodott szem. r‚sz‚re 524 2785 2785 3. Rendszeres szoci lis seg‚ly keres‹ tev‚kenys‚g mellett 0 0 0 4. Rendszeres szoci lis seg‚ly t mogatott ll skeres‹ r‚sz‚re 0 0 0 5. Id‹skorŁak j rad‚ka 197 1576 1495 6. Lak sfenntart si t mogat s (normatĄv) 1555 9337 8624 7. Ad˘ss gkezel‚si szolg.r‚szes.kif.lak sfenntart si t mogat s 0 0 0 8. Lak sfenntart si t mogat s (helyi meg llapĄt s) 0 0 0 9. Ad˘ss gcs”kkent‚si t mogat s 0 0 0 10. ľpol si dĄj (normatĄv) 1749 10985 7271 11. ľpol si dĄj (helyi meg llapĄt s) 0 0 0 12. ľtmeneti seg‚ly 2000 2000 630 13. Temet‚si seg‚ly 1400 1400 216 14. Rendszeres gyermekv‚delmi kedvezm‚nyben r‚szesl. t mogat sa 2500 2500 0 15. Kieg‚szĄt‹ gyermekv‚delmi t mogat s ‚s p˘tl‚ka 0 0 0 16. RendkĄvli gyermekv‚delmi t mogat s (helyi meg llapĄt s) 2400 2400 1487 17. Egy‚b, az ”nkorm nyzat rendelet‚ben meg llapĄtott juttat s 1000 1000 1490 18. R szorults gt˘l fgg.p‚nz.szoc,gyerm.v‚d.ell.”.(01+..+17) 19325 71981 59233

19. Term‚szetben nyŁjtott lak sfenntart si t mogat s 0 0 0

20. Term‚szetben nyŁjtott rendszeres szoci lis seg‚ly 0 0 0 21. Ad˘ss gkez.sz.ker.g z-v. ram fogy.m‚r‹ k‚szl‚k biztosĄt sa 0 0 0 22. ľtmeneti seg‚ly 0 0 0 23. Temet‚si seg‚ly 0 0 0 24. K”ztemet‚s 0 0 0 25. K”zgy˘gyell t s 0 0 0 26. R szorults gt˘l fgg‹ normatĄv kedvezm‚nyek 3000 2393 796 27. tkeztet‚s 0 1995 0 28. H zi segĄts‚gnyŁjt s 0 0 0 29. RendkĄvli gyermekv‚delmi t mogat s 0 0 0 30. Term‚szetben nyŁjtott szoc.ell t sok ”ssz.(19+...+29) 3000 4388 796

31. ™nk. ltal foly. szoc., gyermv. ell t sok ”ssz. (18+30) 22325 76369 60029 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 18.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

16 Helyi ”nkorm nyzatok saj tos bev‚teleinek r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart-ok bef.

1. Illet‚kek 0 0 0 0 2. pĄtm‚nyad˘ 18000 18000 10461 6109 3. Telekad˘ 0 0 0 0 4. V llalkoz˘k kommun lis ad˘ja 0 0 0 0 5. Mag nszem‚lyek kommun lis ad˘ja 0 0 16 16 6. ebb‹l: felhalmoz si c‚lŁ 0 0 0 0 7. Idegenforgalmi ad˘ tart˘zkod s ut n 0 0 42 41 8. Idegenforgalmi ad˘ ‚plet ut n 0 0 0 0 9. Iparűz‚si ad˘ lland˘ jelleggel v‚gzett iparűz‚si tev.ut n 85000 85000 50690 9215 10. Iparűz‚si ad˘ ideigl. jelleggel v‚gzett iparűz‚si tev.ut n 0 0 0 0 11. Helyi ad˘k ”sszesen (02+...+05+07+...+10) 103000 103000 61209 15381 12. P˘tl‚kok, bĄrs gok 2300 2300 1126 710 13. SzJA. helyben marad˘ r‚sze ‚s megyei ”nkorm.-ok r‚szesed‚se 42596 42596 22618 0 14. J”vedelemkl”nbs‚g m‚rs‚kl‚s‚re (+,-) 146264 146264 77666 0 15. G‚pj rműad˘ 30000 30000 19865 13127 16. Luxusad˘ 0 0 0 0 17. Term‹f”ld b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ j”vedelemad˘ 0 0 0 0 18. ľtengedett egy‚b k”zponti ad˘k 0 0 0 0 19. ľtengedett k”zponti adok (13+...+18) 218860 218860 120149 13127 20. K”rnyezetv‚delmi bĄrs g 200 200 109 0 21. Term‚szetv‚delmi bĄrs g 0 0 0 0 22. Műeml‚kv‚delmi bĄrs g 0 0 0 0 23. pĄt‚sgyi bĄrs g 60 60 0 0 24. Talajterhel‚si dĄj 1700 1700 1697 1556 25. Egy‚b saj tos bev‚telek 0 0 683 678 26. ™nkorm.-k saj tos műk”d‚si bev‚telei(01+11-16+12+19+..+25) 326120 326120 184973 31452 27. ™nkorm nyzati lak sok ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 28. ™nkorm nyzati lak˘telek ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 29. Privatiz ci˘b˘l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 30. V llalat‚rt‚kesĄt‚sb‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 31. Vad szati jog ‚rt‚kesĄt‚s‚b‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 32. Egy‚b vagyoni ‚rt‚kű jog ‚rt‚kesĄt‚s‚b‹l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 33. Egy‚b ”nkorm nyzati vagyon b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ bev‚tel 2894 2894 2893 0 34. Egy‚b ”nkorm.vagyon zemeltet.,koncessz.sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 35. Vagyonkezel‚sbe ad sb˘l sz rmaz˘ bev‚tel 0 0 0 0 36. ™nkorm nyzatok saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚t. (06+27+...+35) 2894 2894 2893 0 37. NormatĄv hozz j rul s - lakoss gsz mhoz k”t”tt 27587 27587 14649 0 38. NormatĄv hozz j rul s - feladatmutat˘hoz k”t”tt 279395 279395 146809 0 39. NormatĄv hozz j rul sok (37+38) 306982 306982 161458 0 40. K”zpontosĄtott el‹ir nyzatok 21569 35683 22802 0 41. ™nhib jukon kĄvl h tr nyos helyzetben lev‹ helyi ”nk.t m. 0 0 0 0 42. ľll.t mog.tart.fiz.k‚ptelen helyi ”nk.ad˘ss grendez‚s‚re 0 0 0 0 43. Műk”d‚sk‚ptelen helyi ”nkorm nyzatok egy‚b t mogat sa 0 0 0 0 44. Helyi ”nk.műk.meg‹rz‚s‚t szolg l˘ kieg.t mog. (41+...+43) 0 0 0 0 45. Helyi ”nkorm nyzatok szĄnh zi t mogat sa 0 0 0 0 46. Kieg‚szĄt‹ t mogat s egyes k”zoktat si feladatokhoz 2765 2765 1468 0 47. Kieg‚szĄt‹ t mogat s egyes szoci lis feladatokhoz 15964 70837 63516 0 48. Helyi ”nkorm nyzati hivat sos tűzolt˘s gok t mogat sa 187620 187620 99626 0 49. NormatĄv k”t”tt felhaszn l sŁ t mogat sok (46+...+48) 206349 261222 164610 0 50. CĄmzett t mogat s 0 0 0 0 51. C‚lt mogat s 109177 110247 110160 0 52. Helyi ”nk.-ok fejleszt‚si, vis maior feladatainak t mogat sa 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 19.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

16 Helyi ”nkorm nyzatok saj tos bev‚teleinek r‚szletez‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s TeljesĄt‚sb‹l el‹ir nyzat h ztart-ok bef.

53. Vis maior tartal‚k 0 0 0 0 54. Budapest 4-es metr˘vonal ‚pĄt‚s‚nek t mogat sa 0 0 0 0 55. A legh tr nyosabb helyzetű kist‚rs. felz rk˘ztat s nak t m. 0 0 0 0 56. Egy‚b k”zponti t mogat s 0 22870 27077 0 57. ™nk. k”lts‚gvet‚si t mogat sa (39+40+44+45+49+...+56) 644077 737004 486107 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 20.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

17 Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm nyzatok kiad sainak ‚s bev‚teleinek alakul sa ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s el‹ir nyzat

1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 4. Szem‚lyi juttat sok (01+02+03) 0 0 0 5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 0 0 0 6. Dologi kiad sok 416 416 156 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 0 0 8. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok (06+07) 416 416 156 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s 0 0 0 10. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad s 0 0 0 11. Műk”d‚si kiad s llamh ztart son bell (04+05+08+09+10) 416 416 156 12. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 13. T rsadalom- ‚s szoci lpolitikai juttat sok 0 0 0 14. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 15. Műk”d‚si kiad s llamh ztart son kĄvl (12+13+14) 0 0 0 16. Műk”d‚si k”lts‚gvet‚s kiad sai (11+15) 416 416 156 17. FelŁjĄt s 0 0 0 18. Beruh z si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s 0 0 0 20. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 21. Felhalmoz si k”lts‚gvet‚s kiad sai (17+...+20) 0 0 0 22. K”lcs”n”k kiad sai 0 0 0 23. P‚nzforgalomi kiad sok ”sszesen (16+21+22) 416 416 156 24. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 139 139 0 25. K”lts‚gvet‚si kiad sok (23+24) 555 555 156 26. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok kiad sai 0 0 0 27. Tov bbad si (lebonyolĄt s) c‚lŁ kiad s 0 0 0 28. K”lts‚gvet‚si aktĄv p‚nzgyi elsz mol sok 0 0 0 29. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.kiad.”ssz.(25+..+28) 555 555 156 30. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek 0 0 0 31. NormatĄv hozz j rul s 0 0 0 32. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm.műk”d‚s‚nek t m.-a 555 555 439 33. Egy‚b llami t mogat s, hozz j rul s 0 0 0 34. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk. saj tos műk”d‚si bev. 0 0 0 35. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 36. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 37. ľllamh ztart son kĄvlr‹l tvett műk”d‚si p‚nzeszk”z bev‚tel 0 0 0 38. Felhalmoz si ‚s t‹ke jellegű bev‚telek 0 0 0 39. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel 0 0 0 40. ľh-n kĄvlr‹l tvett felhalmoz si p‚nzeszk”z bev‚telei 0 0 0 41. K”lcs”n”k bev‚telei 0 0 0 42. P‚nzforgalmi bev‚telek ”sszesen (30+...+41) 555 555 439 43. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 44. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (42+43) 555 555 439 45. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei 0 0 0 46. Tov bbad si (lebonyolĄt si) c‚lŁ bev‚tel 0 0 0 47. K”lts‚gvet‚si passzĄv p‚nzgyi elsz mol sok 0 0 0 48. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk.bev.”ssz.(44+...+47) 555 555 439 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 21.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 552312 552323 552411 631211 701015 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 5153 0 0 1161 2214 2885 0 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 182 0 0 90 172 224 0 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 5335 0 0 1251 2386 3109 0 0

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 1817 0 0 414 790 1028 0 0 6. Dologi kiad sok 1935 473 71 5931 11305 14715 707 3970 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 459 0 60 28 54 70 74 68 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 22.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 552312 552323 552411 631211 701015 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 79 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 404 22368 0 0 0 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 76 4474 0 0 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 10026 27394 131 7624 14535 18922 781 4038

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 10026 27394 131 7624 14535 18922 781 4038

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 10026 27394 131 7624 14535 18922 781 4038

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 6 0 0 0 0 2 0 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 6 0 0 0 0 2 0 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 2 3 5 0 0 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 2 3 5 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 23.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751142 751153 751164 751175 751669 751779 751834 751845 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 11796 44661 0 0 60912 8682 0 9189 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 1485 9783 0 0 8113 518 0 110 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 1430 7251 0 806 1730 72 0 108 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 14711 61695 0 806 70755 9272 0 9407

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 4453 18692 0 217 21341 3094 0 3232 6. Dologi kiad sok 695 29488 156 262 10630 903 88 2007 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 163 12648 0 0 958 56 439 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 642 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 485 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 1127 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 1127 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 1127 0 0 0 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 7879 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 5 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 7884 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 17101 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 2409 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 2409 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 24.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751142 751153 751164 751175 751669 751779 751834 751845 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 2409 17101 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 2409 24985 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 65 2609 0 0 137 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 13 523 0 0 27 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 22509 151767 156 1285 103848 13325 527 14646

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 22509 151767 156 1285 103848 13325 527 14646

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 5182 0 0 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 22509 156949 156 1285 103848 13325 527 14646

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 4 0 0 2 13 0 37 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 4 0 0 2 12 0 37 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 13 33 0 0 53 0 0 0 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 13 33 0 0 50 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 25.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751856 751878 751922 751999 801115 801214 801225 801313 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 26049 37103 2348 4608 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 1603 7720 150 876 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 528 1299 0 1350 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 0 0 0 0 28180 46122 2498 6834

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 0 0 0 0 9410 15076 814 2159 6. Dologi kiad sok 0 5084 0 0 4809 9670 17 1350 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 0 0 0 93 234 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 26.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751856 751878 751922 751999 801115 801214 801225 801313 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 312412 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 3472 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 0 0 0 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 3472 5084 312412 0 42492 71102 3329 10343

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 3472 5084 312412 0 42492 71102 3329 10343

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 221088 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 3472 5084 312412 221088 42492 71102 3329 10343

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 2 0 0 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 2 0 0 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 27 36 2 5 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 27 32 2 4 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 27.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 805113 805212 851297 851912 851967 853233 853244 853255 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 5362 1849 3124 0 0 1937 4515 1582 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 988 539 43 0 0 136 1799 123 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 0 1194 0 0 0 65 3038 0 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 6350 3582 3167 0 0 2138 9352 1705

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 2068 1104 1107 0 0 691 3029 564 6. Dologi kiad sok 35 1010 273 179 0 184 606 8329 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 68 0 0 47 24 29 50 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 9660 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 9660 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 9660 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 9660 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 28.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 805113 805212 851297 851912 851967 853233 853244 853255 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 116 0 0 0 0 0 0 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 23 0 0 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 8453 5903 4547 179 9707 3037 13016 10648

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 8453 5903 4547 179 9707 3037 13016 10648

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 8453 5903 4547 179 9707 3037 13016 10648

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 1 0 0 0 0 0 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 1 0 0 0 0 0 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 5 3 3 0 0 3 5 2 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 5 2 3 0 0 3 4 2 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 29.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 853266 853288 853311 853322 853344 853355 901116 923127 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 1787 2601 0 0 0 0 0 5290 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 48 458 0 0 0 0 0 405 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 15 28 0 0 0 0 0 170 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 1850 3087 0 0 0 0 0 5865

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 625 992 1745 0 0 0 104 1925 6. Dologi kiad sok 1045 712 0 0 0 0 400 3187 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 344 186 0 0 0 0 0 243 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 0 0 0 0

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 30.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 853266 853288 853311 853322 853344 853355 901116 923127 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 0 0 0 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 0 0 0 0 0 0 0

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 55409 1216 6032 2282 0 0 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 0 0 0 0 0 0 120000 593 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 0 0 0 0 0 24000 119 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 3864 4977 57154 1216 6032 2282 144504 11932

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 3864 4977 57154 1216 6032 2282 144504 11932

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 0 0 0 0

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 3864 4977 57154 1216 6032 2282 144504 11932

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 1 0 0 0 0 0 0 1 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 1 0 0 0 0 0 0 1 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 3 4 0 0 0 0 0 5 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 3 4 0 0 0 0 0 5 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 31.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 926018 926029 930316 930910 ™SSZESEN 1. Rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 244808 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat sok 0 0 0 0 35565 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 125 0 0 0 19209 4. Szem‚lyi juttat sok ”sszesen (01+02+03) 125 0 0 0 299582

5. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 41 0 0 144 96676 6. Dologi kiad sok 481 0 72 1402 122181 7. Egy‚b foly˘ kiad sok 0 0 0 63 16458 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 642 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s tb. alapok kezel‹inek 0 0 0 0 9660 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. szerv. 0 0 0 0 485 13. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 14. T mogat s‚rt‚kű műk. kiad s orsz. kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s (08+...+14) 0 0 0 0 10787 16. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. kifiz. h-n bellre 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (15+16) 0 0 0 0 10787 18. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s k”zponti ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s fej.-i kez. el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s tb alapok kezel‹inek 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. kiad s elk. ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s h. ”nk.-nak ‚s ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s t”bbc‚lŁ kist. t rsul snak 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű felh. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. T mogat s‚rt‚kű kiad s ”sszesen (17+25) 0 0 0 0 10787

27. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad sa 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 2000 0 0 9879 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 5 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c. p‚nzeszk. tad.”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 32. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 0 33. Műk.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nzeszk. tad. egy‚b v ll.(31+32) 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lŁ 31.s.nem tart. t mogat sok ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 35. Műk.c‚lŁ 32.s.nem tart.t mogat sok.nem ”nk.t”bbs.t. v. 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v ll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm., nemzetk”zi sz. 0 0 0 0 0 39. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 40. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 41. Műk. c‚lŁ p‚nze. tad s h-on kĄvlre(28+...+30+36+37+40) 0 2000 0 0 9884 42. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm.kifizet‚s h-n kĄv. 0 0 0 0 0 43. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 17101 44. Lak s‚rt fizetett p‚nzbeli t‚rĄt‚s 0 0 0 0 0 45. Lak shoz jut s p‚nzbeli t mogat s v‚gleges jelleggel 0 0 0 0 2409 46. Egy‚b p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak 0 0 0 0 0 47. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h ztart soknak (44+...+46) 0 0 0 0 2409 48. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 0 49. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad. ”nk.t”bbs.tul. v. 0 0 0 0 0 50. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad nem ”nk.t”bbs.tul.v 0 0 0 0 0 51. Felh.c‚lŁ R˘mai sz.87.c.p‚nze. tad egy‚b v ll. (49+50) 0 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ 49.s.nem tart. ”nk.t”bbs.t. v. t mogat sok ”. 0 0 0 0 0 53. Felh.c‚lŁ 50.s.nem tart. nem ”nk.t”bbs.t. v. t m. ”. 0 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 32.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

21 Kiad sok tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 926018 926029 930316 930910 ™SSZESEN 54. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b v llal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s az EU k”lts‚gvet‚s‚nek 0 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s korm. ‚s nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s egy‚b klf”ldinek 0 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s klf”ldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ p‚nze. tad s h-n kĄvlre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 19510 60. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tad s (41+42+59) 0 2000 0 0 29394

61. T mogat sok foly˘sĄt sa ”sszesen 0 0 0 0 312412 62. T rsadalom-, szoci lpolitikai, egy‚b juttat s, t mogat s 0 0 0 0 64939 63. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 0 64. FelŁjĄt s 0 0 0 569 4120 65. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok 700 0 0 126 147118 66. K”zponti beruh.‚s felhalm.c‚lŁ p‚nzeszk. tad sok kiad sa 0 0 0 0 0 67. Beruh z sok ľFľ-ja 0 0 0 25 29280 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad sai 0 0 0 0 0 69. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se h-n bellre 0 0 0 0 0 70. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa h-n kĄvlre 0 0 0 0 0 71. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa, t”rleszt‚se ”ssz.(69+70) 0 0 0 0 0 72. P‚nzforgalmi kiad sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 1347 2000 72 2329 1132947

73. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 0 0 0 74. K”lts‚gvet‚si kiad sok (72+73) 1347 2000 72 2329 1132947

75. FinanszĄroz s kiad sai 0 0 0 0 226270

76. Kiad sok ”sszesen (74+75) 1347 2000 72 2329 1359217

77. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 69 78. Int.zemelt.kapcs.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 68 79. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)-ktgv.enged‚lyezett l‚tsz m 0 0 0 0 212 80. Szakmai tev.ell t.l‚tsz m(f‹)- tl.stat. llom nyi l‚tsz m 0 0 0 0 202 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 33.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 14034 454018 551414 552312 552323 552411 701015 751142 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 1985 2. Egy‚b saj t bev‚tel 4781 0 41 1886 3613 19146 7165 254 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 872 474 8 90 3324 3831 935 0 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 1723 0 0 0 0 0 0 964 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 223 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 1723 0 0 0 0 223 0 964 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 1723 0 0 0 0 223 0 964 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 2409 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 0 0 0 0 0 0 2409 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 1723 0 0 0 0 223 0 3373 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv. h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv. h-n kĄvli belf. (40+...+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel h-n kĄv. (46+47+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 346 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 346 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 7376 474 49 1976 6937 23200 8446 5612 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 7376 474 49 1976 6937 23200 8446 5612 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 7376 474 49 1976 6937 23200 8446 5612 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 34.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 751153 751175 751669 751779 751845 751922 751966 751999 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 2 0 0 0 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 1362 0 856 124 560 0 0 0 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 3200 0 0 18 102 0 0 0 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 2373 0 34 60 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 184973 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 320 1285 0 0 0 0 0 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 4963 0 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 661 0 5228 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 96 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 825 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 6204 1285 661 0 5228 0 0 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 6204 1285 661 0 5228 0 0 0 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 9923 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 9923 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 16127 1285 661 0 5228 0 0 0 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 400 0 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv. h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 400 0 0 0 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 400 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 1698 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv. h-n kĄvli belf. (40+...+45) 1698 0 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel h-n kĄv. (46+47+51) 1698 0 0 0 0 0 0 0 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 1698 0 400 0 0 0 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 312412 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 486107 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 8880 0 0 0 0 0 0 0 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 2893 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 21524 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l 83 0 0 0 0 0 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 83 0 0 0 0 0 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 55249 1285 1951 202 5890 312412 673973 0 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 3312 0 0 0 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 55249 1285 5263 202 5890 312412 673973 0 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 274564

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 55249 1285 5263 202 5890 312412 673973 274564 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 35.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 801115 801214 801313 805212 851297 851912 851967 853233 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 62 1739 432 3531 7 0 405 264 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 16 79 0 0 1 0 0 0 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 0 75 0 0 0 0 0 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 4655 230 4895 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 621 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 0 0 0 0 0 0 2433 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 0 696 0 0 4655 230 7328 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 0 696 0 0 4655 230 7328 0 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 0 0 0 0 0 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 0 696 0 0 4655 230 7328 0 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv. h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv. h-n kĄvli belf. (40+...+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel h-n kĄv. (46+47+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 78 2514 432 3531 4663 230 7733 264 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 46 1346 0 38 316 0 0 85 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 124 3860 432 3569 4979 230 7733 349 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 124 3860 432 3569 4979 230 7733 349 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 36.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft 853244 853255 853266 853288 901116 923127 930316 930910 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egy‚b saj t bev‚tel 109 959 354 322 0 338 278 79 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 0 39 49 49 0 60 55 16 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 0 0 0 0 0 0 0 0 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 47 0 0 0 0 0 0 0 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 0 0 0 0 0 2160 0 0 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 47 0 0 0 0 2160 0 0 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 47 0 0 0 0 2160 0 0 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 0 0 0 0 0 440 0 0 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 0 0 0 0 0 440 0 0 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 47 0 0 0 0 2600 0 0 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 60 0 0 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv. h-n kĄvli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 60 0 0 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 0 0 0 0 0 60 0 0 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 0 0 0 0 28411 0 0 0 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv. h-n kĄvli belf. (40+...+45) 0 0 0 0 28411 0 0 0 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel h-n kĄv. (46+47+51) 0 0 0 0 28411 0 0 0 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 0 0 0 0 28411 60 0 0 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 0 0 0 0 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 0 0 0 0 0 0 0 0 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 0 0 0 0 0 0 0 0 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 0 0 0 0 0 0 0 0 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. h-n bellr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l 0 0 0 0 0 0 0 0 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 0 0 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 156 998 403 371 28411 3058 333 95 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 6359 0 0 0 0 238 0 0 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 6515 998 403 371 28411 3296 333 95 66. FinanszĄroz s bev‚telei 0 0 0 0 0 0 0 0

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 6515 998 403 371 28411 3296 333 95 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 37.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

22 Bev‚telek tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft ™SSZESEN 1. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 1987 2. Egy‚b saj t bev‚tel 48667 3. ľFA bev‚telek, -visszat‚rl‚sek 13218 4. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 2467 5. ™nkorm nyzatok saj tos műk”d‚si bev‚telei 184973 6. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel k”zp.ktgv. szervt‹l 1680 7. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel fejezeti k. el‹ir.t˘l 7650 8. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel tb. alapb˘l 9780 9. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 6780 10. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel h. ”nk. ‚s ktgv szerv. 2529 11. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel t”bbc‚lŁ kist.t rs-t˘l 2985 12. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 13. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel (06+...+12) 31404 14. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. visszat‚rl‚s,bev‚tel 0 15. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (13+14) 31404 16. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel k”zponti ktgv.szervt‹l 2409 17. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. fejezeti kez. el‹ir.t˘l 9923 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel tb. alapb˘l 0 19. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel elk. ll. p‚nzalapt˘l 0 20. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev. helyi ”nk. ‚s ktgv. szerv. 0 21. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist. t rs.t˘l 440 22. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel orsz.kisebbs‚gi ”nk-t˘l 0 23. T mogat s‚rt‚kű felhalm. bev‚tel ”sszesen (16+...+22) 12772 24. T mogat s‚rt‚kű bev‚tel ”sszesen (15+23) 44176 25. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat- ‚s p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 26. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 460 27. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 0 28. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel v llalkoz sokt˘l 0 29. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 30. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 31. Műk”d‚si c‚lŁ pe. tv‚tel 29-31 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 32. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk. tv. h-n kĄvli belf.(26+...+31) 460 33. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 34. Műk.c‚lra kapott juttat sok nemzetk”zi szervezetekt‹l 0 35. Műk”d‚si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 36. Műk.c‚lra kapott juttat sok klf”ldi mag nforr sokb˘l 0 37. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel m s klf.-b˘l(34+...+36) 0 38. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l (32+33+37) 460 39. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz. megt‚rl‚s h-n kĄvlr‹l 0 40. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel non-profit szerv.-t‹l 0 41. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h ztart sokt˘l 1698 42. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel p‚nzgyi v llalk.-t˘l 28411 43. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 44. Felhalm. c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel nem ”nk.t”bbs. v ll.-t˘l 0 45. Felhalm. c‚lŁ pe. tv‚tel 43-44 s.nem tart egy‚b v ll.t˘l 0 46. Felhalm. c‚lŁ p‚nze. tv. h-n kĄvli belf. (40+...+45) 30109 47. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok az EU k”lts‚gvet‚s‚b‹l 0 48. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok nemzetk‹zi szerv.kt‹l 0 49. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok korm nyokt˘l 0 50. Felhalmoz si c‚lra kapott juttat sok klf”ldr‹l 0 51. Felhalm. c‚lra kapott juttat sok m s klf. (48+...+50) 0 52. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk. tv‚tel h-n kĄv. (46+47+51) 30109 53. ľllamh ztart son kĄvli p‚nzeszk”z tv‚tel (38+39+52) 30569 54. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 312412 55. ™nkorm nyzatok, tck.t rsul sok k”lts‚gvet‚si t mogat sa 486107 56. El‹z‹ ‚vi k”zponti ‚s egy‚b ktsv-i kieg, visszat‚rl‚sek 8880 57. ™nkorm nyzatok, tckt-k saj tos felh. ‚s t‹ke bev‚telei 2893 58. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 21524 59. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚telei 0 60. T m. k”lcs”n”k visszat‚rl‚se, ig‚nybev. h-n bellr‹l 0 61. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se h-n kĄvlr‹l 429 62. T mogat si k”lcs”n”k visszat‚rl‚se ”sszesen (60+61) 429 63. P‚nzforgalmi bev‚telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 1158302 64. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 11740 65. K”lts‚gvet‚si bev‚telek (63+64) 1170042 66. FinanszĄroz s bev‚telei 274564

67. Bev‚telek ”sszesen (65+66) 1444606 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 38.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

24 P‚nzforgalom egyeztet‚se ezer ft M e g n e v e z ‚ s ™sszeg

1. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Ft.k”lt.banksz ml k egyenlege 19691 2. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege 0 3. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Forintp‚nzt r,bet‚t. egyenlege 272 4. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege 0 5. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.elej‚n- ™SSZESEN (01+02+03+04) 19963

6. Bev‚telek (+) 1391368

7. Kiad sok (-) 1396036

8. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Ft.k”lts.banksz ml k egyenlege 14961 9. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Devizabet‚t sz ml k egyenlege 0 10. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Forintp‚nzt r,bet‚t.egyenlege 334 11. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n-Valutap‚nzt rak egyenlege 0 12. P‚nzk‚szlet t rgyid‹.v‚g‚n- ™SSZESEN(08+...+11=05+06-07) 15295 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 39.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

26 Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nkorm nyzatok kiad sai ‚s bev‚telei tev‚kenys‚genk‚nt ezer ft M e g n e v e z ‚ s T e v ‚ k e n y s ‚ g e k 751164 ™SSZESEN 1. Szem‚lyi juttat sok 0 0 2. Munkaad˘kat terhel‹ j rul‚kok 0 0 3. Dologi kiad sok ‚s egy‚b foly˘ kiad sok 156 156 4. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si kiad s 0 0 5. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s 0 0 6. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad s 0 0 7. Műk”d‚si kiad s llamh ztart son kĄvlre 0 0 8. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tad s h-n kĄvlre 0 0 9. FelŁjĄt s 0 0 10. Beruh z si kiad sok ‚s p‚nzgyi befektet‚sek 0 0 11. K”lcs”n”k kiad sai 0 0 12. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 0 0 13. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok kiad sai 0 0

14. Kiad sok ”sszesen (01+...+13) 156 156

15. Int‚zm‚nyi műk”d‚si bev‚telek 0 0 16. Telepl‚si ‚s terleti kisebbs‚gi ”nk. saj tos műk. bev. 0 0 17. T mogat s‚rt‚kű műk”d‚si bev‚tel 0 0 18. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel 0 0 19. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tv‚tel 0 0 20. ľh-n kĄvlr‹l tvett műk”d‚si p‚nzeszk”z”k bev‚tel 0 0 21. ľh-n kĄvlr‹l tvett felhalmoz si p‚nzeszk”z”k bev‚telei 0 0 22. Felhalmoz si ‚s t”ke jellegű bev‚telek 0 0 23. T mogat sok, hozz j rul sok 439 439 24. K”lcs”n”k bev‚telei 0 0 25. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 0 0 26. Hitelek ‚s ‚rt‚kpapĄrok bev‚telei 0 0

27. Bev‚telek ”sszesen (15+...+26) 439 439 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 40.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

45 A k”zszf‚ra 2008 ‚vi illetrm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚lŁ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa Szakfeladat sz ma, megnevez‚se Felhaszn lt t mogat s Felm‚r‚sben szerepeltetett ‚ves el‹ir nyzata foglalkoztatottak l‚sz ma

1. 55131-5 Di kotthoni, koll‚giumi sz ll snyŁjt s 0 0 2. 55132-6 Di kott., koll‚giumi sz ll sny. saj t. nevel. ig‚nyű 0 0 3. 55133-7 Fels‹oktat sban tanul˘k koll‚giumi ell t sa 0 0 4. 55136-0 Otthoni ell t s keret‚ben bizt. kl”nleges gondoz s 0 0 5. 55231-2 ŕvodai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 147 2 6. 55232-3 Iskolai int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 218 2 7. 55233-4 Koll‚giumi int‚zm‚nyi k”z‚tkeztet‚s 0 0 8. 75195-2 K”zoktat si int. v‚gzett kieg‚szĄt‹ tev‚kenys‚gek 0 0 9. 75195-3 K”zoktat si int. v‚gzett v llalkoz˘i tev‚kenys‚gek 0 0 10. 80111-5 ŕvodai nevel‚s 2512 28 11. 80112-6 Saj tos nevel‚si ig‚nyű gyermekek ˘vodai nevel‚se 0 0 12. 80121-4 ľlt. iskolai nappali rendszerű nevel‚s, oktat s 3130 32 13. 80122-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k lt. isk. oktat sa 213 2 14. 80123-6 ľltal nos iskolai feln‹ttoktat s 0 0 15. 80131-3 AlapfokŁ műv‚szet-oktat s 525 4 16. 80214-4 Nappali rendszerű gimn ziumi nevel‚s, oktat s 0 0 17. 80215-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k nap. gimn. oktat sa 0 0 18. 80216-6 Gimn ziumi feln‹ttoktat s 0 0 19. 80217-7 Nappali rendszerű szakk”z‚piskolai nevel‚s, oktat s 0 0 20. 80218-8 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakk”zisk. oktat sa 0 0 21. 80219-9 Szakk”z‚piskolai feln‹ttoktat s 0 0 22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevel‚s, oktat s 0 0 23. 80222-5 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakiskolai oktat sa 0 0 24. 80223-6 Szakiskolai feln‹ttoktat s 0 0 25. 80224-1 Nappali rend.szakk‚p.megszerz‚s‚re felk‚szĄt‹ okt. 0 0 26. 80225-2 Saj tos nevel‚si ig‚nyű tanul˘k szakk‚p. oktat sa 0 0 27. 80226-3 Szakk‚p.megszerz.felk‚sz.isk.rendsz.feln‹tt oktat s 0 0 28. 80311-9 Egyetemi oktat s 0 0 29. 80321-8 F‹iskolai oktat s 0 0 30. 80331-7 Egyetemi, f‹iskolai tov bbk‚pz‚s 0 0 31. 80341-6 Fels‹fokŁ szakk‚pesĄt‚st nyŁjt˘ k‚pz‚s 0 0 32. 80401-7 Iskolarendszeren kĄvli nem szakmai oktat s, vizsg. 0 0 33. 80402-8 Iskolarendszeren kĄvli szakmai oktat s, vizsg ztat. 0 0 34. 80403-9 Megv ltozott munkak‚pess‚gűek rehabilit ci˘s k‚pz‚se 0 0 35. 80511-3 Napk”ziotthoni ‚s tanul˘szobai foglalkoz s (szorg.) 345 5 36. 80521-2 Pedag˘giai szakszolg lat 266 2 37. 80541-0 Pedag˘giai szakmai szolg ltat s 0 0 38. 80591-5 Oktat si c‚lok ‚s egy‚b feladatok 0 0 39. OKTATľS ”sszesen (1+...+38) 7356 77 40. 85112-1 AktĄv fekv‹beteg ell t s 0 0 41. 85113-2 Rehab.-ot,ut˘kez.-t ‚s gondoz st nyŁjt˘ fekv‹b.ell. 0 0 42. 85114-3 Kr˘nikus fekv‹beteg ell t s 0 0 43. 85121-9 H ziorvosi szolg lat 0 0 44. 85122-0 Művese kezel‚s 0 0 45. 85123-1 Kieg‚szĄt‹ alapell t si szolg ltat sok 0 0 46. 85124-2 J r˘betegek gondoz˘int‚zeti ell t sa 0 0 47. 85125-3 Foglalkoz s-eg‚szs‚ggyi ell t s 0 0 48. 85126-4 H zi szak pol s 0 0 49. 85127-5 J r˘betegek szakorvosi ell t sa 0 0 50. 85128-6 Fogorvosi ell t s 0 0 51. 85129-7 V‚d‹n‹i szolg lat 421 4 52. 85131-8 K”zeg‚szs‚ggyi ‚s j rv nygyi ell t s 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 41.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

45 A k”zszf‚ra 2008 ‚vi illetrm‚nyemel‚s‚vel ‚s egy‚b szem‚lyi c‚lŁ kifizet‚seivel ”sszefgg‹ t mogat s felhaszn l sa Szakfeladat sz ma, megnevez‚se Felhaszn lt t mogat s Felm‚r‚sben szerepeltetett ‚ves el‹ir nyzata foglalkoztatottak l‚sz ma

53. 85141-7 Ment‹szolg lat ‚letment‚si tev‚kenys‚ge 0 0 54. 85142-8 Betegsz llĄt s ‚s orvosi rend.-re halott sz llĄt s 0 0 55. 85151-6 V‚rell t s 0 0 56. 85191-2 Anya-, gyermek-, ‚s csecsem‹v‚delem 0 0 57. 85192-3 Gy˘gyĄt˘ c‚lŁ foglalkoztat s 0 0 58. 85193-4 P lyaalkalmass gi vizsg latok 0 0 59. 85194-5 Eg‚szs‚gnevel‚si feladatok 0 0 60. 85195-6 M˘dszertani szakir nyĄt s feladatai 0 0 61. 85196-7 Eg‚szs‚ggyi ell t s egy‚b feladatai 0 0 62. 85197-8 Ir nyĄtott betegell t s 0 0 63. HUMľN EGSZSGšGYI ELLľTľS ”sszesen (40+...+62) 421 4 64. 75195-4 Szoc.,gyermek int‚zm-ben v‚gzett kieg.tev‚kenys‚gek 0 0 65. 75195-5 Szoc.,gyermek int‚zm-ben v‚gzett v ll.tev‚kenys‚gek 0 0 66. 85311-4 Csecsem‹otthoni ell t s 0 0 67. 85312-5 Bentlak sos b”lcs‹dei ell t s 0 0 68. 85313-6 Gyermek- ‚s ifjŁs gv‚delem feladatai 0 0 69. 85314-7 Nevel‹otthoni ‚s nevel‹int‚zeti ell t s 0 0 70. 85315-8 Nevel‹szl‹kn‚l elhelyezettek ell t sa 0 0 71. 85316-9 Fogyat‚kosok pol˘-gondoz˘ otthonaiban t”rt.ell t s 0 0 72. 85317-0 ľpol˘-gondoz˘ otthoni ‚s rehabilit cios int.ell t s 0 0 73. 85318-1 ľtmeneti elhelyez‚st biztosĄt˘ ell t sok 0 0 74. 85319-2 Egy‚b szoci lis ell t s sz ll snyŁjt ssal 0 0 75. 85321-1 B”lcs‹dei ell t s 0 0 76. 85322-2 Csal di napk”zi, nappali felgyelet 0 0 77. 85323-3 H zi segĄts‚gnyŁjt s 254 3 78. 85324-4 Csal dsegĄt‚s 393 3 79. 85325-5 Szoci lis ‚tkeztet‚s 134 2 80. 85326-6 Nappali szoci lis ell t s 232 3 81. 85327-7 Szoci lis foglalkoztat s 0 0 82. 85328-8 Egy‚b szoci lis ‚s gyermekj˘l‚ti szolg ltat s 343 4 83. 85331-1 Rendszeres szoci lis p‚nzbeli ell t sok 0 0 84. 85332-2 Rendszeres gyermekv‚delmi p‚nzbeli ell t sok 0 0 85. 85333-3 Munkan‚lkli ell t sok 0 0 86. 85334-4 Eseti p‚nzbeli szoci lis ell t sok 0 0 87. 85335-5 Eseti p‚nzbeli gyermekv‚delmi ell t sok 0 0 88. SZOCIľLIS ‚s GYERMAKVDELMI FELADATOK ”sszesen (64+...+87) 1356 15 89. IGAZGATľS ”sszesen (751...- szakf.-k egyttesen-kĄv‚telek) 14650 99 90. KULTéRA, SPORT ”sszesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) 484 5 91. Ebb‹l: 92161-7 SzĄnh zi tev‚kenys‚g 0 0 92. 92163-9 T ncműv‚szeti tev‚kenys‚g 0 0 93. EGYB szakfeladatok ”sszesen 1263 14

94. MIND™SSZESEN (39+63+88+89+90+93) 25530 214 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 42.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

1. Rendszeres szem‚lyi juttat s 558653 558405 244808 0 2. Nem rendszeres szem‚lyi juttat s 73470 73758 35565 0 3. Kls‹ szem‚lyi juttat sok 25185 34826 19209 0 4. Szem‚lyi juttat sok (01+02+03) 657308 666989 299582 0 5. TB, munkaad˘i j rul‚k,t pp‚nz-hozz j rul s, korkedv.bizt.j r 199363 204466 93641 0 6. Eg‚szs‚ggyi hozz j rul s 7134 7181 3035 0 7. Dologi kiad sok ľFA n‚lkl 234862 240234 99181 0 8. Dologi kiad sok ľFA-ja 44668 45761 23000 0 9. Egy‚b foly˘ kiad sok (kamatkiad.,e.‚vi maradv.v.fiz.n‚lk.) 14571 14821 7964 0 10. El‹z‹ ‚vi maradv ny visszafizet‚se 0 0 447 0 11. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s k”zponti k”lts‚gvet‚si szervnek 0 0 0 0 12. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s fejezeti kez. el‹ir nyzatnak 1600 1600 642 0 13. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s t rs.bizt. alapok kezel”inek 19000 19000 9660 0 14. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s elkl”nitett ll. p‚nzalapnak 0 0 0 0 15. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 710 710 485 0 16. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 17. T mogat s‚r‚kű műk. kiad s orsz.kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 18. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz˘ kifizet‚s h-n bellre 0 0 0 0 19. T mogat s‚r‚kű műk”d‚si kiad s ”sszesen (11+...+18) 21310 21310 10787 0 20. El‹z‹ ‚vi el”ir nyzat-maradv ny, p‚nzmaradv ny tad s 0 0 0 0 21. Műk.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz.87.c.”nk.t”bbs.tul.egy‚b v ll. 0 0 0 0 22. Műk.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz.87.c. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 23. Műk.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. egy‚b v ll. (21+22) 0 0 0 0 24. Műk.c‚lŁ pe. tad s nem 21.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v ll. 0 0 0 0 25. Műk.c‚lŁ pe. tad s nem 22.sor nem ”nk.t”bbs.tul.e.v ll. 300 300 0 0 26. Műk.c‚lŁ pe. tad s egy‚b v llalkoz snak (23+...+25) 300 300 0 0 27. Műk.c‚lŁ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 28. Műk.c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 0 7 5 0 29. Műk.c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 17440 17440 9879 0 30. Műk.c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 0 31. Műk.c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 32. ľh-n kĄvli műk”d‚si p‚nzeszk”z tad sok ”ssz.(26+...+31) 17740 17747 9884 0 33. Garancia- ‚s kezess‚gv ll. sz rmaz˘ kifizet‚s h-n kivlre 0 0 0 0 34. T rsadalom- ‚s szoc.politikai ‚s egy‚b juttat s, t mogat s 22325 81332 64939 0 35. Ell tottak p‚nzbeli juttat sai 0 0 0 0 36. P‚nzforgalom n‚lkli kiad sok 139 139 0 0 37. Egy‚b műk”d‚si c‚lŁ t mogat sok, kiad sok (19+32+...+36) 61514 120528 85610 0 38. Kamatkiad sok 27577 27577 8047 0 39. K”vetel‚s elenged‚s, tartoz s tv llal s kiad sai 0 0 0 0 40. Műk”d‚si kiad sok ”sszesen (04+...+10+37+...+39) 1246997 1327557 620507 0 41. FelŁjĄt s 4730 6935 4120 0 42. Int‚zm‚nyi beruh z si kiad sok ľFA n‚lkl 124136 150134 147118 0 43. Beruh z sok ľFA-ja 24830 24984 29280 0 44. T m.‚rt. felh.kiad s k”zponti ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 45. T m.‚rt. felh.kiad s fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatnak 0 0 0 0 46. T m.‚rt. felh.kiad s t rsadalombizt. alapok kezel”inek 0 0 0 0 47. T m.‚rt. felh.kiad s elkl”nĄtett llami p‚nzalapnak 0 0 0 0 48. T m.‚rt. felh.kiad s helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveinek 0 0 0 0 49. T m.‚rt. felh.kiad s t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul snak 0 0 0 0 50. T m.‚rt. felh.kiad s orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatoknak 0 0 0 0 51. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si kiad s ”sszesen (44+...+50) 0 0 0 0 52. Felh.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 43.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

53. Felh.c‚lŁ pe. tad s R˘mai sz.87.c. nem ”nk.t”bbs.tul.v ll. 0 0 0 0 54. Felh.c‚lŁ pe. t. R˘mai sz. 87. cikk.c.egy‚b v ll.(49+50) 0 0 0 0 55. Felh.c‚lŁ pe. tad s nem 52.sor ”nk.t”bbs.tul.egy‚b.v ll. 0 0 0 0 56. Felh.c‚lŁ pe. tad s nem 53.sor nem ”nk.t”bbs.tul.e.v ll. 0 0 0 0 57. Felh.c‚lŁ pe. tad s egy‚b v llalkoz soknak (54+...+56) 0 0 0 0 58. Felh.c‚lŁ pe. tad s p‚nzgyi v llalkoz soknak 0 0 0 0 59. Felh.c‚lŁ pe. tad s h ztart soknak 252 2661 2409 0 60. Felh.c‚lŁ pe. tad s non-profit szervezeteknek 12475 12475 17101 0 61. Felh.c‚lŁ pe. tad s klf”ldre 0 0 0 0 62. Felh.c‚lŁ pe. tad s EU k”lts‚gvet‚snek 0 0 0 0 63. ľh-n kĄvli p‚nzeszk”z tad sok ”sszesen (57+...+62) 12727 15136 19510 0 64. Felhalmoz si kiad sok (41+...+43+51+63) 166423 197189 200028 0 65. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa llamh ztart son bellre 0 0 0 0 66. T mogat si k”lcs”n”k nyŁjt sa llamh ztart son kĄvlre 0 0 0 0 67. T mogat si k”lcs”n”k t”rleszt‚se llamh ztart son bellre 0 0 0 0 68. P‚nzgyi befektet‚sek kiad saib˘l r‚szesed‚sek v s rl sa 0 0 0 0 69. Felgyelet al tartoz˘ k”lts.-i szervnek foly˘sĄtott t m. 0 0 0 0

70. KIADľSOK (20+40+64+...+69) 1413420 1524746 820535 0

71. Hat˘s gi jogk”rh”z k”thet‹ műk”d‚si bev‚tel 4600 4600 1987 0 72. Egy‚b saj t bev‚tel 101926 107853 48667 0 73. ľFA bev‚telek, visszat‚rl‚sek 20563 20563 13218 0 74. Hozam- ‚s kamatbev‚telek 1190 1190 2467 0 75. G‚pj rműad˘ 30000 30000 19865 13127 76. Luxusad˘ 0 0 0 0 77. Helyi ad˘k (78+...+85) 103000 103000 61209 15381 78. - helyi ad˘kb˘l: pitm‚nyad˘ 18000 18000 10461 6109 79. - helyi ad˘kb˘l: Telekad˘ 0 0 0 0 80. - helyi ad˘kb˘l: V llalkoz˘k kommun lis ad˘ja 0 0 0 0 81. - helyi ad˘kb˘l: Mag nszem‚lyek kommun lis ad˘ja 0 0 16 16 82. - helyi ad˘kb˘l: Idegenforgalmi ad˘ tart˘zkod s ut n 0 0 42 41 83. - helyi ad˘kb˘l: Idegenforgalmi ad˘ ‚plet ut n 0 0 0 0 84. - h.ad˘b˘l:Iparűz‚si, lland˘ jelleggel v‚gzett tev.ut n 85000 85000 50690 9215 85. - h.ad˘b˘l:Iparűz‚si, ideiglenes jelleggel v‚gzett tev.u 0 0 0 0 86. Illet‚kek 0 0 0 0 87. Szem‚lyi j”vedelemad˘ 188860 188860 100284 0 88. Term‹f”ld b‚rbead s b˘l sz rmaz˘ j”vedelemad˘ 0 0 0 0 89. ľtengedett egy‚b k”zponti ad˘k 0 0 0 0 90. Talajterhel‚si dĄj 1700 1700 1697 1556 91. H.ad˘khoz kapcs.p˘tl.bĄrs.,”nk.megill.bĄrs,e.saj tos bev. 2560 2560 1918 1388 92. K”lts‚gvet‚si kieg‚szĄt‚sek, visszat‚rl‚sek 0 0 8880 0 93. El‹z‹ ‚vi el‹ir nyzat-maradv ny,p‚nzmaradv ny tv‚tele 0 0 0 0 94. T mogat s‚rt‚kű műk.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 1690 1680 0 95. T mogat s‚rt. műk. bev‚tel fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 4300 9263 7650 0 96. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel t rsadalombiztosĄt si alapb˘l 19757 19757 9780 0 97. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel elkl”nĄtett ll. p‚nzalapt˘l 81458 53526 6780 0 98. T mogat s‚r‚kű műk. bev. helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 3681 3681 2529 0 99. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 8806 9669 2985 0 100. T mogat s‚r‚kű műk. bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm.-kt˘l 0 0 0 0 101. Garancia- ‚s kezess‚gv ll.-b˘l visszat‚rl‚sek, bev‚telek 0 0 0 0 102. T mogat s‚r‚kű műk”d‚si bev‚tel ”sszesen (94+...+101) 118002 97586 31404 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 44.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

103. Műk”d‚si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kivlr‹l 0 0 460 0 104. Garancia-, kezess‚gv ll-b˘l sz rm. megt‚rl‚s h-n kivlr‹l 0 0 0 0 105. T rgyi eszk”z”k, immateri lis javak ‚rt‚kesĄt‚se 16167 16167 21524 0 106. T m.‚rt. felh.bev‚tel k”zponti k”lts‚gvet‚si szervt‹l 0 2685 2409 0 107. T m.‚rt. felh.bev‚tel fejezeti kezel‚sű el‹ir nyzatt˘l 0 0 9923 0 108. T m.‚rt. felh.bev‚tel t rsadalombiztosĄt si alapb˘l 0 0 0 0 109. T m.‚rt. felh.bev‚tel elkl”nitett llami p‚nzalapt˘l 0 0 0 0 110. T m.‚rt. felh.bev‚tel helyi ”nk. ‚s ktsgv-i szerveit‹l 0 1764 0 0 111. T m.‚rt. felh.bev‚tel t”bbc‚lŁ kist‚rs‚gi t rsul st˘l 694 1331 440 0 112. T m.‚rt. felh.bev‚tel orsz gos kisebbs‚gi ”nkorm nyzatokt˘l 0 0 0 0 113. T mogat s‚rt‚kű felhalmoz si bev‚tel ”sszesen(106+...+112) 694 5780 12772 0 114. Felhalmoz si c‚lŁ p‚nzeszk”z tv‚tel h-n kĄvlr‹l 31640 30711 30109 0 115. ebb‹l: tvett p‚nzeszk”z”k EU k”lts‚gvet‚sb‹l 0 0 0 0 116. ™nkorm nyzati lak sok,egy‚b helyis‚gek ‚rt‚kesĄt‚se,cser‚je 0 0 0 0 117. Privatiz ci˘b˘l sz rmaz˘ bev‚telek 0 0 0 0 118. V llalat‚rt‚kesĄt‚sb‹l sz rmaz˘ bev‚telek 0 0 0 0 119. Vagyoni ‚rt‚kű jog ‚rt.,egy‚b vagyonhasz.sz rmaz˘ bev‚tel 2894 2894 2893 0 120. Felhalmoz si bev‚telek (105+113+114+116+...+119) 51395 55552 67298 0 121. T m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 122. T m.-i k”lcs”n”k visszat‚rl‚se llamh ztart son kivlr‹l 790 790 429 0 123. T m.-i k”lcs”n”k ig‚nybev‚tele llamh ztart son bellr‹l 0 0 0 0 124. Osztal‚kok, zemeltet‚si ‚s koncesszi˘s dĄjak 0 0 0 0 125. P‚nzgyi befektet‚sek bev‚teleib‹l r‚szedes‚sek 0 0 0 0 126. Saj t bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 624586 614254 359783 31452

127. ™nkorm nyzat k”lts‚gvet‚si t mogat sa 644077 737004 486107 0 128. Felgyeleti szervt‹l kapott t mogat s 0 0 0 0 129. T rgy‚vi kiad sok ‚s bev‚telek egyenlege (70-126-127-128) 144757 173488 -25355 0 130. P‚nzforgalom n‚lkli bev‚telek 4390 13112 11740 0 131. R”vid lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 0 0 0 0 132. Likvid hitelek t”rleszt‚se 0 0 132903 0 133. HosszŁ lej ratŁ hitelek t”rleszt‚se 10363 10363 5182 0 134. Forgat si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 135. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 88185 0 136. HosszŁ lej ratŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 137. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok v s rl sa 0 0 0 0 138. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok bev lt sa 0 0 0 0 139. Hitelt”rleszt‚s klf”ldre 0 0 0 0 140. Egy‚b finanszĄroz s kiad sai 0 0 36819 0 141. FinanszĄroz si kiad sok (131+...+140) 10363 10363 263089 0 142. R”vid lej ratŁ hitelek felv‚tele 132156 126626 0 0 143. Likvid hitelek felv‚tele 0 0 178021 0 144. HosszŁ lej ratŁ hitelek felv‚tele 0 0 0 0 145. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 146. Forgat si c‚lŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 0 8913 96543 0 147. Befektet‚si c‚lŁ belf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 148. HosszŁ lej ratŁ ‚rt‚kpapĄrok ‚rt‚kesĄt‚se 18574 35200 0 0 149. HosszŁ lej ratŁ klf”ldi ‚rt‚kpapĄrok kibocs t sa 0 0 0 0 150. Hitelfelv‚tel klf”ldr‹l 0 0 0 0 151. Egy‚b finanszĄroz s bev‚telei 0 0 -41498 0 152. FinanszĄroz si bev‚telek (142+...+151) 150730 170739 233066 0

153. FinanszĄroz s ”sszesen (130-141+152)=(129) 144757 173488 -18283 0 MľK program K‚szlt: 2008.08.07 13 ˘ra 20 perc 45.Lap ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si szervek 2008. f‚l‚vi besz mol˘ (2008.1. id‹szak)

Nett˘sitott ”nkorm nyzati ”sszesit” Megye: 04 K”rzet: 0700 T”rzssz m: 344102 MEZ™KOVľCSHľZA

80 ™nkorm nyzati k”lts‚gvet‚si jelent‚s ezer ft M e g n e v e z ‚ s Eredeti M˘dosĄtott TeljesĄt‚s Telj-b‹l h z- el‹ir nyzat tart-ok bef.

154. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 0 155. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ kiad s ”sszesen 0 0 0 0 156. ľh-n bellr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 0 157. ľh-n kĄvlr‹l kapott tov bbad si c‚lŁ bev‚tel ”sszesen 0 0 0 0

158. P‚nzk‚szl.v lt.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0 0 -4668 0 159. P‚nzk‚szlet janu r 1-‚n 0 0 19963 0 160. P‚nzk‚szlet a t rgyid‹szak v‚g‚n (158+159) 0 0 15295 0 161. Foglalkoztatottak l‚tsz m (f‹) - id‹szakra 277 281 270 0 162. Munkajogi l‚tsz m a t rgyid‹szak v‚g‚n 0 0 289 0