Ma 2023. szeptember 24. vasárnap, Gellért, Mercédesz napja van.

HÍREK, ESEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK

Civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatások

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023-ban a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a tárgyévi költségvetési rendeletben magatározott összeg erejéig. A 2023. évi költségvetésben elkülönített összeg egyéb civil szervezetek részére: 91.000 Ft. Az egyházak részére nem került elkülönítésre támogatási forrás.

Részletes információ

Felhívás

2023. augusztus 20-án állami ünnepünk mellett szeretnénk köszönteni Téges is, aki az elmúlt évben első dipolomádat szerezted.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan nyilvános pályáztatás útján történő értékesítésre az alábbi ingatlant meghirdeti:

Mezőkovácsháza, Belterület 46/2/A/9 hrsz.lakás (Széchenyi ltp. 7/A 3/9.)

7.940.000- Ft legalacsonyabb vételáron. A vételár az ÁFA-t is tartalmazza.

 1. Kiíró adatai:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel.: 06 68/381-011

Fax.: 06 68/381-656

2. Az eljárás célja és fajtája:

Pályázat fajtája nyílt, egyfordulós.

A pályázat célja: Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanának pályázat útján a legmagasabb összegű vételárat ajánló ajánlattevő részére történő értékesítése.

3. A pályázat tárgya és ennek műszaki, jog feltételei:

 

3.a. Tárgy:

Mezőkovácsháza, Belterület 46/2/A/9 hrsz. lakás

3.b. Műszaki feltétel

Telek alapterülete:     m2

Hasznos alapterület: 59 m2

3.c. Jogi feltétel:

Az ingatlan per és igénymentes.

A pályázat nyertese azon ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben illetve az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI. 30.) ÖR. sz. rendeletében leírtaknak, illetve a vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendeletében leírtaknak megfelel és az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi a következő szempontok alapján:

                           -  A vételár megfizetésének időpontja.

    - A pályázat nyertesével az adás-vételi szerződést legkésőbb a  versenyeztetést követő döntéstől indított 60. napon a vétel egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.

    - A kiíró csak a pályázat nyertesével vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot benyújtott személlyel köt szerződést.

    - Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap

    - Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

    - A pályázat tartalmazza, hogy ajánlattevő a Pályázati Hirdetmény tartalmát elolvasta és azt tudomásul vette, feltételeit elfogadja.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg az ajánlatadó 794.000.- Ft foglalót megfizessen a Polgármesteri Hivatal pénztárába.

A nyertes ajánlatadó vállalja, hogy a Bizottsági döntést követő 8 munkanapon belül adás-vételiszerződést köt az önkormányzattal, és tudomásul veszi, hogy az általa befizetett kaució foglalóként a vételárba beszámítódik.

A befizetett kaució a pályázaton nem nyertes ajánlatadó részére a pályázatok bontását követő 2 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A pályázaton érvényesen csak az vehet részt, aki a kaució befizetési kötelezettségének eleget tett.

Amennyiben az adás-vételi szerződés határidőn belüli megkötése az ajánlattevő bármely cselekménye, vagy szükséges cselekményének elmaradása miatt meghiúsul, úgy a foglaló visszafizetésére a nyertes ajánlattevő nem tarthat igényt!

Az adás-vétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

Az ajánlat érvényesen csak a jelen részletes hirdetmény mellékletét képező nyomtatványon adható be.

4. Teljesítés helye, ideje:

Ajánlatok benyújtásának határideje: 2023.07.10. 8.00 óra beérkezési határidő.

Ajánlat benyújtásának helye: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

                                               Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

                                               Költségvetési iroda

A pályázati ajánlatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani a mellékelt ajánlati adatlap hiánytalan kitöltésével.

A lezárt borítékon csak a „46/2/A/9” hrsz. vételi ajánlat” felirat szerepeljen!

Ajánlatok felbontásának,

Elbírálásának helye, ideje:                 Mezőkovácsháza Város Önkormányzat

                                                           Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Kisterme

2023.07.10-ét követő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülés

A pályázati eljáráson csak annak a pályázónak az ajánlata kerül elbírálásra, aki ajánlatát az előírt tartalommal és határidőn belül nyújtotta be, és a megállapított kauciót megfizette.

5. További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

06 68/381-011 Zsótér Andrea, ügyfélfogadási időben

Az ingatlan megtekintése előzetesen a költségvetési vagy a műszaki irodával történő egyeztetés alapján történhet.

 

Vételi ajánlat

Ingatlan adatai:

Mezőkovácsháza, 46/2/A/9 hrsz.

Vételi ajánlatot tevő adatai:

Név: ____________________________________________________

Lakcím: __________________________________________________________________

              __________________________________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________

Nyilatkozat:

Alulírott _________________________________ (név) vételi ajánlatot teszek a fenn megjelölt ingatlan megvásárlására vonatkozóan.

A részletes pályázati hirdetményt, és az abban megjelölt jogszabályok vonatkozó rendeleteinek és törvényeinek tartalmát megismertem, annak előírásait elfogadom.

A hirdetményben szereplő kauciót megfizettem.

Az ingatlant megtekintettem, annak állapotáról tudomással bírok, és vételi ajánlatomat ennek ismeretében teszem meg.

Az ingatlanra egy összegű __________________________ Ft vételi ajánlatot teszek.

Mezőkovácsháza, 2023. _________________________

                                                                         ________________________________

                                                                                                ajánlattevő

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat értékesítésre meghirdeti a

 Mezőkovácsháza, 46/2/A/9 hrsz. –lakás

7.940.000- Ft legalacsonyabb vételáron.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023.07.09. 8:00 óra

További információ, részletes pályázati kiírás az alábbi címen és időben kérhető:

Polgármesteri Hivatal, Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel.: 06 (68) 381-011, Zsótér Andrea

Ügyfélfogadási időben

Búcsúzunk

Életének 69. évében méltósággal viselt súlyos betegséget követően elhunyt Szénási István, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, a Pénzügyi Bizottság elnöke. Halálhíre előtt nem csak családja, közelebbi ismerősei, hanem Mezőkovácsháza lakossága is megrendülten áll.

Szénási István a rendszerváltást követően újjászerveződő települési önigazgatás, önkormányzatiság meghatározó, emblematikus személyisége Mezőkovácsházán. 1990-ben, az első önkormányzati választáson elnyerve a mezőkovácsházi választópolgárok bizalmát lett a képviselő-testület tagja és nyolc választási cikluson keresztül egészen haláláig több mint 30 éven keresztül képviselte elhivatottan, felelősségteljesen választóit, szolgálta városunk érdekeit. Döntéseivel, bölcs véleményformálásával tevékenyen hozzájárult Mezőkovácsháza rendszerváltás utáni történelmének alakításához.

A Képviselő-testület is támaszkodott az önkormányzatiság terén felhalmozott évtizedes tapasztalataira, rutinjára. Több képviselő-testületi bizottságnak volt elnöke, a 2014-2019-es választási ciklusban pedig Mezőkovácsháza alpolgármesteri tisztségét is betöltötte.

Szénási István Mezőhegyesen született 1955. április 10-én. Négy testvérével Árpádtelepen nevelkedett és általános iskoláját is Végegyházán végezte. A békési gimnáziumban szerzett érettségit, majd a vendéglátói iskola üzletvezetői szakát végezte el.

1976-ban kötött házasságot Lőrincsik Gabriellával, házasságukból két fiú gyermekük született, akik három unokával ajándékozták meg.

Az ÁFÉSZ Aranykacsa vendéglőjében kezdte meg munkáját pultosként, majd üzletvezető helyettes lett, 1980-ban a Gyöngy presszót, majd a Rózsafa vendéglőt vezette. 1990-ben saját vendéglőt épített, melyet családi vállalkozásban üzemeltetett egészen haláláig.

Személyében olyan ember távozott közülünk, aki sikeres vállalkozói tevékenysége és példaértékű családi élete mellett Mezőkovácsháza közéletében is jelentős szerepet akart és tudott vállalni, megbecsülést és tiszteletet kiváltó, maradandó értékű munkásságot hagyott örökül.

2019-ben a Képviselő-testület „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetéssel ismerte el elhivatott képviselői munkáját, közéleti tevékenységét.

Nyugodjon békében, Képviselő Úr!!

Képviselő-testületi ülés

Mezőkovácsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 25-én (csütörtökön) 13 órai kezdettel közmeghallgatással egybekötött, soros, nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Ebösszeírás - Lakossági felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Cikk folytatása

Fúrt és ásott kutak fennmaradási engedélyeztetése

Tisztelt Lakosság!

2023. december 31. napjáig minden, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2016. június 4-i módosításának hatályba lépését megelőzően létesült ásott, illetve fúrt kút esetén vízjogi fennmaradási engedély beszerzése szükséges. A határidő elmulasztását követően engedélyezési eljárás csak a vízjogi bírság megfizetése mellett lesz lehetséges.

Cikk folytatása

Képviselő-testületi ülés

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. április 27-én (csütörtökön) 13 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre ezúton meghívom.

© Az oldalt készítette és üzemelteti a CsabaInformatika.NET

Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató