Ma 2023. szeptember 24. vasárnap, Gellért, Mercédesz napja van.

HÍREK, ESEMÉNYEK, TÁJÉKOZTATÓK

Menetrendi egyeztetés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. Közlekedés-szervezési Igazgatóság Közszolgáltatási Szakterülete koordinálja a menetrendek társadalmi egyeztetésének folyamatát. A szervezet a 2023. december 10-től életbe lépő 2023/2024. évi vasúti és autóbusz menetrendeket érintő, járási menetrendi egyeztetéseit az idei évben elektronikus formában tartja meg.

A szervezet kéri, hogy a települést érintően már felmerült, vagy esetleg a jövőre vonatkozóan előre látható, menetrendet érintő észrevételeket, javaslatokat az önkormányzat küldje meg részére.

Kérjük a lakosságot, az oktatási intézményeket, a foglalkoztatókat, hogy a vasúti vagy autóbusz menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban tegyék meg legkésőbb 2023. április 24-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatalhoz. Az összegyűjtött igényeket az önkormányzat továbbítja a szervezet részére.

Javaslataikat papír alapon a Polgármesteri Hivatal portáján leadva, vagy e-mail üzenetben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre megküldve nyújthatják be.

Álláshirdetés

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprő-ipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres.

Civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatások

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023-ban a civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 26/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a tárgyévi költségvetési rendeletben magatározott összeg erejéig. A 2023. évi költségvetésben elkülönített összeg egyéb civil szervezetek részére: 500.000 Ft. Az egyházak részére nem került elkülönítésre támogatási forrás.

Részletes információ

Beíratkozási időpontok

Közlemény a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 1. évfolyamra történő beiratkozásáról

Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJÉRŐL ÉS AZ ÓVODAI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁSRÓL

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata fenntartásában működő Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozási rendje a 2023/2024. nevelési évre:

1./ Beiratkozás időpontja és helyszíne:

2023. április 24., 25., 26., 27. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 8.00 – 17.00 óra között

            Helyszín: Mezőkovácsháza Árpád köz 6.

2023. április 24., 25., 26., 27. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök) 8.00 – 17.00 óra között

            Helyszín: Mezőkovácsháza Táncsics u. 38.

2./ A nevelési év 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig tart.

3./ Az óvoda felvételi körzete:

- Az Árpád közi és Petőfi utcai telephelyek felvételi körzete: Mezőkovácsháza Bem József utca, Ady Endre utca, Sármezey Endre utca, Szabadság utca, Dózsa György utca, Hunyadi János utca, Kalocsa Róza utca, Kossuth Lajos utca, Árpád utca, Hársfa utca, Hősök tere, Deák Ferenc utca, Nyírfa utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Széchenyi István lakótelep, Ifjúsági lakótelep, Battonyai út, Rózsa utca, Vásárhelyi Sándor utca, Arany János utca, Csillag utca, Petőfi Sándor utca, József Attila utca, Árpád köz, Alkotmány utca, Jókai Mór utca, Puskin utca, Béke utca, a világnézetileg el nem kötelezett nevelést igénylők részére Battonya település közigazgatási területe.

- A Táncsics utcai telephely felvételi körzete: Mezőkovácsháza Orosházi út, Móra Ferenc utca, Bethlen Gábor utca, Kinizsi Pál utca, Kodály Zoltán utca, Táncsics Mihály utca, Rákóczi Ferenc utca, Mikes Kelemen utca, Tanya, a világnézetileg el nem kötelezett nevelést igénylők részére Kaszaper, Végegyháza, Nagybánhegyes települések közigazgatási területe.

4./ Az óvodába integrálható sajátos nevelési igényű gyermek, sérülés specifikum szerint:

 • testi fogyatékos (mozgáskorlátozott),
 • gyengén látó,
 • enyhe fokban hallás sérült,
 • enyhe értelmi fogyatékos,
 • a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartás-szabályozás zavarral) küzdő gyermek.

5./ A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az a gyermek, amely 2023. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 30.

Az óvodavezető döntése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül érdeksérelemre hivatkozással a jegyzőhöz lehet kérelmet benyújtani.

6./ A beiratkozáshoz szükséges okmányok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
 • amennyiben a szülő egyedül gyakorolja a szülői jogokat az arról szóló hivatalos dokumentum (Gyámhivatali határozat, bírói ítélet, stb.)
 • Egyéb szükséges dokumentum: (az adatok pontos rögzítése érdekében): a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Települési adó

Tisztelt Lakosság!

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési adóról szóló 21/2021. (XI.30.) sz. rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) Mezőkovácsháza Város közigazgatási területén 2023. január 1. nap hatállyal bevezette a települési adót.

A Rendelet értelmében:

 • Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet.
 • Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya, (a tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
 •  Az adó alapja a földrészletnek, alrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke, az adó éves mértéke 200,- Ft/AK.
 • Mentes az adó megfizetése alól:
 •      az a földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásba a tanya jogi jelleg van feljegyezve és az ahhoz tartozó kert, gyümölcsös.
 •      az a tulajdonos, akinek Mezőkovácsháza város közigazgatási területén található földjeinek együttes aranykorona értéke a 30 AK-t nem éri el.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1/A. §-a értelmében a települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.

A termőföld tulajdonosa

1.  amennyiben kizárólag a Htv. 52. § 26. pont szerint mint vállalkozó hasznosítja a tulajdonában álló termőföldet,      úgy nem alanya a települési adónak,

2.  amennyiben a tulajdonában álló termőföldet használatba adja, úgy a települési adó alanyává válik,

3.  amennyiben az őstermelő ebből a tevékenységéből származó bevétele nem éri el az adómentes határt    (2023. évben 1.392.000,- Ft), úgy a települési adó alanyává válik,

4.  amennyiben az őstermelő ebből a tevékenységéből származó bevétele meghaladja az adómentes határt (2023. évben 1.392.000,- Ft), úgy az iparűzési adó alanyává válik.

Az önkormányzati adóhatóság 2023. március hónapban levélben keresi meg a Mezőkovácsháza közigazgatási területén termőföldtulajdonnal rendelkezőket. A megkeresés értelmében minden tulajdonosnak nyilatkoznia kell a termőföld használatára vonatkozóan, amely nyilatkozatból megállapítható a települési adóalanyiság.

Önkormányzati adóhatóság

Kerékpárút építés

A kedvező időjárásnak köszönhetően jó ütemben haladnak a kerékpárút építési munkálatok városunkban.

Az I. ütem a Táncsics utcán és az Orosházi úton kezdődtek meg a munkálatok, folyamatosan halad a szegélyek és az alap építése. Elbontásra került az Arany János utcánál lévő régi gyaloghíd.

A II. ütem építése a Battonyai út és a Kutaséri csatorna között kezdődött meg. Itt is jól halad a szegélyek és az alap építése.

Mindkét ütemben folyamatosan kezdik meg az újabb szakaszokon az építést a kivitelező szakemberei. Bármilyen problémával bizalommal fordulhatnak a kivitelező helyszíni képviselőihez, akik eddig is mindent megtettek annak érdekében, hogy a lakossági igényeket, kéréseket figyelembe vegyék az építés során. Köszönjük türelmüket és megértésüket az esetleges átmeneti kényelmetlenségek miatt.

kerekpar 230215 1

kerekpar 230215 1

kerekpar 230215 1

kerekpar 230215 1

kerekpar 230215 1

Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a tegnapi napon köszöntötte a kultúra területén dolgozókat, tevékenykedőket.

Cikk folytatása

© Az oldalt készítette és üzemelteti a CsabaInformatika.NET

Buckle

The ultimate experience

The power for creating a better future is contained in the present - You create it by creating a good present.

(+1) 300 345 8000
info@buckle.pro
St New York, NY 10001

Opening Hours

Mon - Fri
9:00 am to 18:00 pm
Saturday
9:00 am to 16:00 pm
Sunday
Closed

CEO's Words

CEO

The theme is clean and crisp, yet it's genuinely sophisticated when it comes to the number of design tools offered with it and the flexibility.

CEO's Signature

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató